Dienen in Oudewater

Werkgroep Contactpersonen
De contactpersonen onderhouden namens de parochie contacten met de mensen, die tot onze geloofsgemeenschap willen horen. Zij willen het ‘Samen Kerk zijn’ in het dagelijks bestaan van mensen gestalte geven.

De geloofsgemeenschap is ingedeeld in ongeveer 70 wijken met elk ca. 20 adressen. Er zijn ca. 60 contactpersonen. De werkgroep bestaat uit 10 centrale contactpersonen. Zij begeleiden ieder 6 à 7 contactpersonen.
De werkgroep vergadert eens per 6 weken. Drie maal per jaar wordt er voor alle contactpersonen een groepsbijeenkomst georganiseerd.

De contactpersonen onderhouden regelmatige contacten met de parochianen in de wijk door o.a.:
• het bezorgen van het parochieblad;
• het op bezoek gaan;
• het besteden van aandacht aan de nieuwkomers in de wijk;
• medewerking verlenen bij de Nationale Ziekendag van de Zonnebloem;
• het op verzoek van parochianen brengen van de Thuiscommunie;
• het mede verzorgen van de Actie Kerkbalans.

Bovendien tonen zij belangstelling en betuigen hun medeleven op markante momenten in het leven van parochianen.

De contactpersonen worden door de ledenadministratie van de geloofsgemeenschap op de hoogte gebracht van wijzigingen in het adressenbestand van de parochianen in hun wijk. Daarnaast geven ook zij wijzigingen door aan de ledenadministratie.

Voorzitter Werkgroep Contactpersonen:
Lia van der Burg, T: 0348 – 56 25 68

Werkgroep Missie Ontwikkeling Vrede
Doelstelling:
De centrale doelstelling van de werkgroep Missie Ontwikkeling en Vrede van de R.K Parochie Sint Franciscus van Assisië te Oudewater, is een rechtvaardig en veilig bestaan voor iedereen op deze wereld te bevorderen. Met het Evangelie als uitgangspunt, wil zij de parochianen stimuleren tot het bouwen aan een wereld van rechtvaardigheid en vrede.
De werkgroep M.O.V. rekent daarbij prioriteit toe aan humanitaire, mensgerichte projecten en activiteiten.

Taakstelling:
De werkgroep tracht haar doel te bereiken door de parochianen in Oudewater objectief te informeren over:
1. missie, ontwikkeling, vrede en veiligheid in het algemeen;
2. de werkzaamheden van missionarissen en zendelingen;
3. de oorzaken van onrechtvaardigheid in de wereld.

Daartoe worden de volgende activiteiten ontplooid:

1. het in overleg met de pastores, de werkgroep Liturgie en/of andere werkgroepen voorbereiden en samenstellen van (interkerkelijke) vieringen rondom missie, ontwikkeling en vrede. Als de vieringen niet verzorgt worden door de werkgroep M.O.V. dan zorgt de werkgroep M.O.V. er wel voor dat al het beschikbare materiaal aan de desbetreffende pastor of werkgroepen die de viering voorbereiden wordt overhandigd. Als er actie materiaal in de kerk moet worden opgehangen of neergezet dan moet dat in overleg met de kosters gebeuren. Het materiaal moet tijdens avondwaken en uitvaarten niet storend zijn, anders moet het materiaal tijdens deze vieringen verwijderd worden en later weer geplaatst worden. Ook bij de Wulverhorst worden posters afgegeven;
2. het informeren van en overleg plegen met de pastores, parochie-bestuur en parochievergadering;
3. het bevorderen van samenwerking met andere parochies, kerken, organisaties, en instellingen; één keer per jaar wordt de werkgroep M.O.V. uitgenodigd voor een overleg met de Liturgische commissie, hier worden de activiteiten die nog plaats moeten vinden besproken en de activiteiten die plaats hebben gevonden geëvalueerd;
4. het publiceren van diverse activiteiten in het parochiemagazine;
5. het contact onderhouden met scholen;
6. het bijwonen van informatiedagen, georganiseerd door dekenaat, bisdom en/of andere instellingen;
7. het jaarlijks opstellen van een activiteitenplan, lijst van verplichte collectes en begroting, deze wordt ook afgegeven op het secretariaat van de pastorie. Voordat -op verzoek van de penningmeester van het parochiebestuur- de begroting van de werkgroep wordt gemaakt, presenteert de penningmeester eerst een overzicht van de uitgaven van het vorig jaar;
8. vergaderingen van de werkgroep M.O.V. worden gehouden op de pastorie, iedere tweede donderdag van de maand, aanvang 20.00 uur gedurende het kerkelijk werkjaar.

Contactpersoon Werkgroep Missie Ontwikkeling Vrede:
Joke Oorschot, T: 0348 – 56 32 97

Werkgroep Diaconie
Doelstelling:
Het doel van de werkgroep diaconie is om vanuit onze geloofsgemeenschap open te staan en gerichte hulp te bieden aan inwoners van Oudewater die in geestelijke, sociale of financiële nood verkeren, door een luisterend oor te zijn en waar nodig door te verwijzen naar de daarvoor ingestelde instanties of organisaties binnen onze parochie of gemeente.

Taakstelling:
1. Openstaan voor de individuele noden.
2. Het stimuleren van werkgroepen en personen, die in de parochie werkzaam zijn binnen het veld van de diaconie of dit willen zijn.
3. Het voeren van overleg met allen die binnen de parochie betrokken zijn op het diaconale veld, met de diaconieën van de andere geloofsgemeenschappen en de gemeentelijke instellingen binnen Oudewater en op dekenaal niveau.
4. Het stimuleren en op de hoogte houden van ondersteunende activiteiten op het gebied van de diaconie voor leden van de werkgroep of aanverwante werkgroepen, zoals cursussen, publicaties enz.
5. Het organiseren van activiteiten voor ouderen, zieken en allen die behoefte hebben aan ontmoeting, zoals bijvoorbeeld het kaarten op dinsdagmiddag, de ontmoetingsdag, de ouderenreis en de Lourdesreis.
6. Signalen opvangen over parochianen die in aanmerking komen voor de Kerkradio en zorgdragen voor de plaatsing hiervan.
7. Het opstellen en indienen van de jaarlijkse begroting bij de Parochiële Caritas Instelling en een kopie aan het parochiebestuur, het opstellen van een activiteitenplan en het maken van een verslag van het werkjaar.
8. Het regelmatig houden van vergaderingen ter evaluatie en coördinatie van de activiteiten.
9. Het regelmatig afleggen van verantwoording aan de parochievergadering.

Contactpersoon Werkgroep Diaconie:
Joke Oorschot, T: 0348 – 56 32 97

Parochiële Caritas Instelling
De P.C.I. is ontstaan uit de toenmalige Armenzorg van de R.K. Parochie. De financiële middelen werden bijeengebracht via de wekelijkse collecte in de kerk, donaties en legaten. Parochianen konden in geval van nood een beroep doen op de armenzorg.
De werkgroep diaconie is het eigenlijke werkveld binnen de parochie. Zij wijzen parochianen bij een hulpvraag allereerst op de regelingen die er zijn bij de sociale dienst van de gemeente en maatschappelijk werk. Kan er binnen de bestaande regelingen aan de hulpvraag niet worden voldaan dan wordt er zo nodig contact gezocht met de P.C.I. Gezamenlijk wordt er dan naar een oplossing gezocht.
De P.C.I. financiert enkele van de activiteiten van de werkgroep Diaconie. Veelal gaat het hier om activiteiten voor de mensen op een bestaand minimum.
Soms worden er, samen met de andere twee diaconieën (Hervormde Gemeente en Gereformeerde Gemeente), de Voedselbank of de Gemeentelijke Sociale Dienst, acties gehouden voor deze doelgroep.
Het gaat dan om individuele hulpverlening, vluchtelingenwerk, kerstpakketten en dergelijke.
Waar nodig wordt samengewerkt met Welzijn Oudewater.

Het bestuur van de PCI Oudewater bestaat uit:
Voorzitter Henk van der Burg, T: 0348 – 56 25 68
Secretaris Marijke Vergeer
Penningmeester Marco Rietveld

Werkgroep Leven met Verlies
Ieder mens krijgt in zijn leven te maken met het verlies van een dierbare. Dit kan zo ingrijpend zijn, dat daardoor je sociale leven helemaal verandert. Het is dan zelfs mogelijk, dat je bijna de deur niet meer uitkomt. Lotgenoten herkennen dat bij elkaar: zij wisselen hun ervaringen uit en halen je er weer bij. Dat is een manier om er voor elkaar te zijn.

Doel van de werkgroep:
– Aandacht voor mensen die moeten omgaan met een lege plaats door verlies.
– Voor hen een luisterend oor proberen te zijn.

Werkwijze:
Zij doen dit door:
– Het bezoeken van mensen die te kennen geven daar behoefte aan te hebben.
– Bijeenkomsten te organiseren, waarbij het herdenken van dierbaren en het omgaan met verlies centraal staan en waarbij ruimte is om elkaar te ontmoeten.
– Actief deel te nemen aan de maandelijkse liturgie in de kerkhofkapel en aanwezig te zijn bij de ontmoeting na afloop.

De parochie wil er voor u zijn.
Dat het je goed doet ervaringen te delen bewijst de belangstelling voor liturgische samenkomsten in de kerkhofkapel elke laatste dinsdag van de maand. Na afloop is er de mogelijkheid elkaar te ontmoeten in onze parochiezaal  ’t Heilig Leven.

De leden van de Werkgroep Leven met Verlies zijn:
Lia van der Burg, T: 0348 – 56 25 68
Geo van Heijningen, T: 06 – 40 94 35 76