Eerste Communie

Ouders kunnen hun kind aanmelden voor de eerste communie via het formulier 1e communie. Het voorbereidingstraject start elk jaar in januari met in de periode mei-juni de eerste communievieringen.

Wat is het?
Wie een leerling van Jezus wil zijn, wordt door Jezus uitgenodigd om met Hem aan tafel te gaan. Tijdens het laatste avondmaal brak Jezus brood en deelde Hij brood en wijn. Dit deed Hij als teken van het leven dat Hij aan de mensen gaf. Een leven vol van Gods liefde voor mensen. Tijdens dat laatste avondmaal gaf Jezus de opdracht aan zijn vrienden om te doen zoals Hij. Dat vieren katholieken tijdens de eucharistie.

Iedereen die voor de eerste keer met Jezus aan tafel gaat, doet zijn of haar ‘eerste communie’. Voor het eerst ontvangt hij of zij de hostie en drinkt van de wijn. Brood en wijn zijn de tekenen van het Lichaam en Bloed van Christus waarmee Hij nog iedere keer Gods liefde aan ons geeft.

Vaak zijn het kinderen die de eerste communie doen. Zij zetten een eigen stap op de weg van navolging van Jezus. Dat is een groot feest.

Voor wie is het?
Iedereen van zeven jaar en ouder kan zich aanmelden voor de Eerste Communie. Je moet dan wel gedoopt zijn (zie Doop). De meeste kinderen doen hun Eerste Heilige Communie wanneer ze in groep 4 zitten.

Wat gebeurt er?
Voor de kinderen
De kinderen worden op hun Eerste Communie voorbereid. Tijdens de voorbereiding denken zij na over hoe zij een leerling van Jezus willen en kunnen zijn. Ook worden zij vertrouwd gemaakt met de opbouw van eucharistievieringen en leren zij wat verschillende onderdelen van de viering betekenen. Ook worden zij uitgenodigd om zelf een relatie met God, met Jezus op te bouwen en/of te blijven onderhouden.

De voorbereiding op de communieviering bestaat voor de kinderen uit drie voorbereidingsbijeenkomsten. Zij gaan met elkaar bezig rond drie thema’s die met het leerling zijn van Jezus en rond zijn tafel samenkomen te maken hebben. Daarnaast vinden er tijdens de voorbereiding op de Eerste Communie een aantal gewone en bijzondere vieringen plaats waarvoor de aanstaande communicanten speciaal worden uitgenodigd.

Voor de ouders/verzorgers
U als ouders/verzorgers bent op twee manieren betrokken bij de voorbereiding van uw kind op de Eerste Communie. Allereerst in praktische zin. Om de Eerste Communie georganiseerd te krijgen, is de inzet van u als ouders/verzorgers onmisbaar. Aan het begin van de Communievoorbereiding vindt in iedere geloofsgemeenschap een informatieve ouderavond plaats. Wij verwachten dat u daarbij aanwezig bent. U krijgt op deze avond alle noodzakelijke praktische informatie. Ook zal worden uitgelegd welke bijdrage van u verwacht wordt en kunt u intekenen op de diverse taken.

Ten tweede bent u ook inhoudelijk betrokken bij de voorbereiding op de Eerste Communie. Om u in deze taak te ondersteunen voorzien wij in inhoudelijke ouderavonden. Op de inhoudelijke ouderavonden zullen een aantal thema’s aan bod komen waarbij u enige achtergrond krijgt en vooral uitgenodigd wordt om uw eigen woorden te vinden waarmee u met uw kind(-eren) kunt praten over wat geloven voor u betekent.

Langs deze weg kan het feest van uw kind ook voor uzelf een stap in het geloof betekenen.

Aanmelden
Wilt u uw kind aanmelden voor de Eerste Communie? Vul dan het formulier hiervoor in. Als u nog vragen heeft, kunt u met het algemeen secretariaat contact opnemen.