Verklaring Omtrent het Gedrag

VOGWanneer een vrijwilliger misbruik maakt van zijn positie heeft dat ingrijpende gevolgen voor het slachtoffer en de organisatie. Als organisatie waar vrijwilligers met minderjarigen en mensen met een verstandelijke beperking werken, doen wij er alles aan om seksueel grensoverschrijdend gedrag te voorkomen.

Een van de maatregelen om seksueel grensoverschrijdend gedrag te voorkomen is ervoor te zorgen dat vrijwilligers binnen onze Parochie Pax Christi een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) hebben. Het aanvragen van een VOG is verplicht voor een aantal specifieke groepen beroepskrachten en vrijwilligers. De VOG is gratis voor die vrijwilligers die werken met jeugd en jongeren en andere kwetsbare groepen zoals mensen met een verstandelijke beperking.

Pastoraal-liturgisch beleidsplan 2018 – 2022

In het pastoraal beleidsplan wordt de missie verwoord, waarin het karakter, de identiteit en de bestaansgrond worden aangegeven. In de visie wordt vervolgens verduidelijkt welke uitgangspunten of waarden worden gehanteerd om de missie te verwezenlijken. Als het er om gaat vast te stellen wat de parochie eigenlijk bereiken wil, worden prioriteiten vastgesteld. De prioriteiten worden per pastoraal taakveld geconcretiseerd.

Met onderstaande link kunt u het beleidsplan downloaden.

Beleidsplan 2018 – 2022