Eerste Communie

Deze informatie is verouderd en wordt binnenkort vernieuwd

Wat is het?
Wie een leerling van Jezus wil zijn, wordt door Jezus uitgenodigd om met Hem aan tafel te gaan. Tijdens het laatste avondmaal brak Jezus brood en deelde Hij brood en wijn. Dit deed Hij als teken van het leven dat Hij aan de mensen gaf. Een leven vol van Gods liefde voor mensen. Tijdens dat laatste avondmaal gaf Jezus de opdracht aan zijn vrienden om te doen zoals Hij. Dat vieren katholieken tijdens de eucharistie.

Iedereen die voor de eerste keer met Jezus aan tafel gaat, doet zijn of haar ‘eerste communie’. Voor het eerst ontvangt hij of zij de hostie en drinkt van de wijn. Brood en wijn zijn de tekenen van het Lichaam en Bloed van Christus waarmee Hij nog iedere keer Gods liefde aan ons geeft.

Vaak zijn het kinderen die de eerste communie doen. Zij zetten een eigen stap op de weg van navolging van Jezus. Dat is een groot feest.

Voor wie is het?
Iedereen van zeven jaar en ouder kan zich aanmelden voor de Eerste Communie. Je moet dan wel gedoopt zijn (zie Doop). De meeste kinderen doen hun Eerste Heilige Communie wanneer ze in groep 4 zitten.

Wat gebeurt er?
Voor de kinderen
De kinderen worden op hun Eerste Communie voorbereid. Tijdens de voorbereiding denken zij na over hoe zij een leerling van Jezus willen en kunnen zijn. Ook worden zij vertrouwd gemaakt met de opbouw van eucharistievieringen en leren zij wat verschillende onderdelen van de viering betekenen. Ook worden zij uitgenodigd om zelf een relatie met God, met Jezus op te bouwen en/of te blijven onderhouden.

De voorbereiding op de communieviering bestaat voor de kinderen uit drie delen.

Allereerst bereiden de kinderen zich voor aan de hand van het project Ik vier met Jezus. De kinderen werken grotendeels thuis in hun werkboek, samen met hun ouders. Een groot aantal r.k. scholen in onze parochie verzorgt ook een deel van de voorbereiding. Hiermee wordt een soort basis gelegd in de communievoorbereiding.

Ter verdieping van een aantal onderwerpen is er het project Het grote hart. Hiervoor worden de kinderen drie keer op zondagochtend uitgenodigd om naar de kerk te komen. Onder kerktijd gaan zij met elkaar bezig rond drie thema’s die met het leerling zijn van Jezus en rond zijn tafel samenkomen te maken hebben. Daarna is er een uur waarin samen met ouders/verzorgers, evt. broers, zussen, grootouders, peetouders, …, iets gedaan wordt, zoals bijvoorbeeld een speurtocht in de kerk. Deze drie ochtenden worden afgesloten met een eenvoudige, gezamenlijke maaltijd.

Ten derde vinden er tijdens de voorbereiding op de Eerste Communie een aantal gewone en bijzondere vieringen plaats waarvoor de aanstaande communicanten speciaal worden uitgenodigd. U vindt deze vieringen terug in de kalender die elk jaar wordt gemaakt, deze kunt u opvragen bij het parochiesecretariaat.

Voor de ouders/verzorgers
U als ouders/verzorgers bent op twee manieren betrokken bij de voorbereiding van uw kind op de Eerste Communie. Allereerst in praktische zin. Om de Eerste Communie georganiseerd te krijgen, is de inzet van u als ouders/verzorgers onmisbaar. Aan het begin van de Communievoorbereiding vindt in iedere geloofsgemeenschap een informatieve ouderavond plaats. Wij verwachten dat u daarbij aanwezig bent. U krijgt op deze avond alle noodzakelijke praktische informatie. Ook zal worden uitgelegd welke bijdrage van u verwacht wordt en kunt u intekenen op de diverse taken.

Ten tweede bent u ook inhoudelijk betrokken bij de voorbereiding op de Eerste Communie.

Zoals hierboven al vermeld, werkt uw kind in grote mate thuis in zijn/haar doeboek Ik vier met Jezus. Daarbij zal uw hulp belangrijk zijn.  Het gaat er daarbij niet zozeer om dat u uw kind veel kennis over het geloof geeft, maar veelmeer dat u samen ontdekt wat geloven voor u betekent en hoe u daar samen in uw eigen woorden over kunt praten en op uw eigen manier vorm aan kunt geven.

Om u in deze taak te ondersteunen voorzien wij in inhoudelijke ouderavonden en in digitale brieven. Op de inhoudelijke ouderavonden zullen een aantal thema’s aan bod komen waarbij u enige achtergrond krijgt en vooral uitgenodigd wordt om uw eigen woorden te vinden waarmee u met uw kind(-eren) kunt praten over wat geloven voor u betekent.

Daarnaast kunt u bij het parochiesecretariaat digitale brieven opvragen. Deze brieven bieden achtergrondinformatie bij de thema’s die in het project behandeld worden. (link!)

Langs deze weg kan het feest van uw kind ook voor uzelf een stap in het geloof betekenen.

Aanmelden
Wilt u uw kind aanmelden voor de Eerste Communie? Vul dan het formulier hiervoor in. Als u nog vragen heeft, kunt u met het algemeen secretariaat contact opnemen.