Koren in Kamerik

notenbalk569x156

Het huidige gemengd St. Hippolytuskoor bestaat sinds 1965. Vóór deze tijd bestond het koor uitsluitend uit mannen en werden er wekelijks Gregoriaanse Gezangen uitgevoerd.
In 1961 werd er onder de bezielende leiding van de heer W.J. de Valk, tevens schoolhoofd van de basisschool, een kinder/jeugdkoor opgericht.
Wekelijks repeteerden wij in de schoolbanken en is er een goede basis gelegd, qua Lees verder

Vieren in Kamerik

De inhoud van de vieringen en de zaken erom heen, zoals de koren, lectoren, kosters hebben 2 keer per jaar een afstemmingsoverleg, waarbij terug wordt gekeken op de vieringen die zijn geweest en vooruit wordt gekeken naar de vieringen die komen.
Het is belangrijk dat alle vrijwilligers die bij een viering betrokken zijn afgestemd zijn op elkaar.
Het afstemmingsoverleg wordt voorbereid door de liturgische werkgroep bestaande uit de pastor, afgevaardigde van de pastoraatsgroep en een lid.

Oogstdankdag
1 keer per jaar wordt er in september/oktober een speciale viering gehouden. Deze viering wordt voorbereid door een werkgroep.

Avondwake
?

Oecumenische vieringen
1 keer per jaar is er een oecumenische viering in de vredesweek.
Het ene jaar is het in de Ontmoetingskerk te Kamerik en de andere keer in de Hippolytuskerk.
De vieringen worden gezamenlijk voorbereid.

Dienen in Kamerik

Oog en oor zijn van de parochie: Wil een parochie als kerkgemeenschap functioneren dan is het noodzakelijk dat er een onderlinge band in stand wordt gehouden. Nu parochianen minder vaak de kerk bezoeken en eigenlijk alleen in een bijzondere situatie aan huis bezoek krijgen van de pastor, is het moeilijker dan voorheen om binnen de parochie die onderlinge verbondenheid gestalte te geven. Daarom werken we met wijkcontactpersonen, dit zijn parochianen die in een kleiner wijkgedeelte contact onderhouden met hen die in het betreffende gebied als parochiaan staan ingeschreven en met eventuele andere belangstellenden. Zij brengen de parochiemagazines en de kerkbalans rond. Ze proberen oog te houden voor wat er in de wijk gebeurt en wat er bij de parochianen leeft en tonen belangstelling en betuigen hun medeleven op markante momenten in het leven.
Via de link ziet u wie de coördinator van het wijkcontact is.

Parochiële Charitas Instelling,
“Hebt u aan het einde van uw geld nog een stukje maand over?”
HELPEN WAAR NODIG IS,
Het is maar al te bekend, dat ondanks de huidige welvaart, er ook mensen zijn, die beneden de “armoedegrens” leven en dat er tallozen zijn die zich eenzaam en /of verlaten voelen. We hebben het niet meer over de “armen”, niemand wil zo genoemd worden, maar dat er behoefte is en blijft aan hulp, zowel geestelijk als financieel, staat als een paal boven water.
Het is de Parochiële Charitas Instelling ( P.C.I.) die daarbij kan bemiddelen. Wat we ook weten, is dat het juist die mensen zijn, die zichzelf niet aanmelden. Verkommering dreigt dan en dat is wat de P.C.I. wil voorkomen. Want vaak kan er daadwerkelijk iets aan gedaan worden.
WILT U MEER WETEN?
Neem dan contact op met het bestuur van de P.C.I.
Contact persoon (volg de link),
Functie vacant

MOV van de Hippolytus gemeenschap
Ook in onze gemeenschap is een afdeling van het MOV.
Missie, Ontwikkeling, Vrede
Dat zijn de kerntaken van ons, wij doen jaarlijks inzamelingen en vieringen voor dit doel. Jaarlijks is er een door het bisdom voorgesteld project wat door ons wordt uitgewerkt en waar we geld voor inzamelen.
Voor vragen of info kunt U bij onze vertegenwoordiger terecht.

Leren in Kamerik

Heilig Doopsel.
Doop van Jan Julius in de H. HippolytusIn de geloofsgemeenschap Kamerik worden geen vaste doopdatums vastgesteld.
Indien u uw kind wilt laten dopen wordt u verzocht het doopformulier onder het kopje: ‘Contact‘ volledig in te vullen en te verzenden.
Bij de vraag: ‘Gewenste doopdatum‘, vult u in: doopviering in Kamerik. In overleg met de pastores wordt er dan een doopdatum vastgesteld.
U wordt uitgenodigd voor de catechesebijeenkomst voor de ouders. Er wordt met elkaar gesproken over de betekenis van de doop.
De ‘Kamerikse’ doopouders stellen met elkaar het boekje met de liturgie van de doopviering samen. Op een andere avond volgt er dan een doopgesprek met de pastor die zal voorgaan in de doopviering. Ook het boekje wat dan in concept klaar is zal dan besproken worden.

Eerste Heilige Communie
In de geloofsgemeenschap Kamerik wordt er één maal in de twee jaar de Eerste Heilige Communie gevierd. Kinderen in groep vier of hoger zijn daarbij van harte welkom.
De voorbereiding vindt plaats via de basisschool ”De Wijde Blik”.
De kinderen gaan zelf met de voorbereiding aan de slag op school en thuis, samen met een pastor en een werkgroepje. Ook de ouders worden bij de voorbereiding betrokken; U bent daarbij heel belangrijk!
Indien uw kind elders op een school zit kunt u hem/haar ook daarvoor opgeven. Het daarvoor bestemde formulier vindt u onder het kopje: ‘Contact’.

Heilig Vormsel
Voor brugklassers en ouderen is het elk jaar mogelijk het H. Vormsel te ontvangen. Wanneer en waar dat in 2019 zal zijn is nog niet bekend. Informatie daar over volgt later. Middels het formulier wat u vindt onder ‘Contact’ kunt u uw kind aanmelden.
U wordt uitgenodigd voor de catechesebijeenkomst voor de ouders.