Vieren in Oudewater

Avondwake
Naam en oprichting:
De werkgroep avondwake is formeel in functie sedert september 1989.

Doel en positie:
– De werkgroep heeft als doel het zelfstandig verzorgen van avondwakes waarbij uiting gegeven wordt aan eerbied voor de nagedachtenis van de overledene en aan meeleven met de nabestaanden.
– De werkgroep maakt formeel deel uit van de werkgroep Liturgie.

Taken:
– Het condoleren van de nabestaanden.
– Het samenstellen van een avondwake voor de overledene, indien gewenst samen met de nabestaanden.
– Het voorgaan in de avondwake, waarbij de werkgroep eindverantwoordelijkheid voor het verloop van de totale wake behoudt, ook als familieleden of anderen een deel van de wake voor hun rekening nemen.
– Jaarlijks medewerking verlenen aan de Allerzielenviering.

Overige informatie:
De werkgroep bestaat momenteel uit 10 leden. Ze heeft de beschikking over 5 teams, elk samengesteld uit een man en een vrouw. die binnen de parochiekerk een wake kunnen verzorgen.

Afstemming in vergaderingen:
Door het ad hoc karakter van de werkzaamheden is de werkgroep Avondwake er een met een uitgesproken doe-karakter. Er heerst bepaald geen vergadercultuur. De leden werken met zijn tweeën en zijn genoodzaakt, dit snel en resultaatgericht te doen: zij zullen hun activiteiten ook sterk persoonlijk inkleuren. Dat alles vergroot de inspiratie die de leden van de groep elkaar kunnen bieden. Vergaderingen zijn er dan ook slechts twee per jaar. Met minder kan het niet, wanneer je onderling op elkaar wilt afstemmen en elkaar met ideeën wilt informeren en helpen. Onlangs is er nog een verdiepingsprogramma gevolgd op een zaterdag.
Met de leden vergadert ook de pastor en een contactpersoon van het koor. Ook de pastoraatsgroep is vertegenwoordigd. Naast de vergaderstukken ontvangen zij alle schriftelijke informatie, die tussentijds aan de werkgroepleden wordt verstrekt.

Kosten die de werkgroep maakt voor bloemen, kruisjes, cassettebandjes en incidenteel om boeken aan te schaffen of aan cursussen deel te nemen dienen binnen de begroting te blijven die door de werkgroep liturgie wordt bewaakt.

Contactpersonen werkgroep Avondwake:
Voorzitter Hans de Waal, T: 0348-561583.

Uitvaart en begrafenis door parochianen
Sinds begin 2015 verzorgen parochianen van de Parochie Pax Christi, uitvaarten en begrafenissen voor mede-parochianen.
Voor onze geloofsgemeenschap St. Franciscus zijn Leny Boere-Nederend en Geo van Heijningen als voorganger beschikbaar. Zij verzorgen beurtelings met het pastorale team een uitvaart en begrafenis.

Gezinsvieringen
Door het werkjaar heen verzorgen wij 6 gezinsvieringen waarbij met name kinderen van de basisschool betrokken worden. Wij proberen het taalgebruik eenvoudig te houden en de voorbeden en soms een gedicht of een lezing door kinderen te laten lezen.

De vieringen die speciaal als gezinsviering worden voorbereid zijn onder andere de Franciscusviering, zo rond 4 oktober; de gezins-Kerstviering en de gezins-Paaswake. Daarnaast proberen we, als er ruimte is in de kerkelijke kalender, een leuke viering rond Sinterklaas te verzorgen en het werkjaar wordt afgesloten met een vakantieviering.

Per viering zijn er drie mensen betrokken bij de voorbereidingen en soms werken wij samen met de werkgroep Woord- en Communieviering.
Het is een enthousiaste groep mensen en door met elkaar te praten over de thema’s en te snuffelen in de boeken in de bibliotheek van de parochie steken we er nog heel wat van op!

Uiteraard zijn nieuwe mensen, met frisse ideeën altijd welkom binnen onze groep.

Geloofsontmoetingen Oudewater
Een kleine werkgroep van 3 personen organiseert ongeveer 6 keer per jaar een geloofsontmoeting op zondagochtend om 10.00 uur in de Franciscuskerk.
Aan de hand van zeer uiteenlopende thema’s gaan we met de aanwezige mensen op zoek naar het antwoord op de vraag: “Maar wat geloof ik nu eigenlijk?’ of ‘Wat betekent het geloof voor mij?’. In de afgelopen anderhalf jaar dat wij nu als werkgroep bestaan zijn o.a de volgende thema’s aan bod gekomen: ‘Op zoek naar Maria’, ‘De diaconie’, ‘De Geloofsbelijdenis’ en ‘Op weg naar Hemelvaart’.
Aan de hand van gebed, een verhaal, al dan niet uit de bijbel, gedichten en muziek gaan we met elkaar in gesprek over het thema. Na afloop praten we na bij een kopje koffie of thee.

Contactpersoon Werkgroep Geloofsontmoetingen Oudewater:
Peter Heemskerk, T: 0348 – 56 55 73, mobiel 06 – 57 01 09 18.