Doop

Doopsel

klik om de brochure te lezen

Wat is het?
Elk kind dat wordt geboren is een kind van God, zo geloven katholieken. Het doopsel is allereerst uitdrukking van dat geloof. Tegelijkertijd is het doopsel ook een opname in de gemeenschap van Christus. Met het doopsel begint als het ware een nieuw leven: als volgeling van Jezus. Bekijk ook het filmpje over dopen op www.bewustkatholiek.nl

Voor wie is het?
Het doopsel is er voor iedereen die opgenomen wil worden in de katholieke kerk. Dat kunnen kleine kinderen zijn, grotere kinderen, jongeren en volwassenen.

Wat gebeurt er?
Kleine kinderen
In de vier geloofsgemeenschappen van onze parochie worden doopvieringen gehouden. De voorbereiding daarop vindt plaats in drie avonden. De eerste avond ontmoeten de doopouders elkaar. Samen met (een) vrijwilligster(s) wordt van gedachte gewisseld over de keuze voor de doop en de betekenis ervan. Ook krijgt u enige informatie over de geloofsopvoeding van uw kind. Op de tweede avond komt u als doopouders bij elkaar om de doopviering samen te stellen. De derde avond maakt u kennis met de pastor die uw kind zal dopen. Op die avond wordt verder ingegaan op de Bijbelse en liturgische achtergronden van de doop.

Grotere kinderen
Ieder jaar zijn er kinderen die hun Eerste Communie willen doen, maar nog niet gedoopt zijn. Bij aanmelding voor de Eerste Communie wordt gevraagd dit aan te geven. Voor deze kinderen wordt een aparte afspraak gemaakt voor een doopviering. Eventuele broertjes en zusjes, of andere familieleden kunnen in dezelfde viering gedoopt worden. De kinderen en hun ouders/verzorgers komen een keer bij elkaar om zich met een pastor voor te bereiden op het doopsel. De doopviering wordt door de ouders in elkaar gezet.

Volwassenen
Wanneer u als overweegt volwassene gedoopt te willen worden of door het vormsel te worden opgenomen in de Katholieke kerk, kunt u zich aansluiten bij het catechumenaat. In een aantal bijeenkomsten tussen september en Pinksteren bezint u zich op wat en hoe u gelooft en maakt u kennis met een aantal basisaspecten van het katholieke geloof. U kunt zich opgeven bij het algemeen secretariaat (secr@parochiepaxchristi.nl), dan neemt een van de pastores daarna contact met u op (link maken: zie ook: catechumenaat).

Aanmelden
Wilt u uw kind laten dopen? Vul dan het formulier Doop in of neem contact op met het algemeen secretariaat  Ook als u nog vragen heeft, kunt u met het secretariaat contact opnemen.

Liturgieboekje
Neem contact op met het secretariaat onze parochiële handleiding voor de doopviering van kleine kinderen. In dit document staat de opbouw van een doopsel beschreven, inclusief alle teksten die u nodig heeft voor het maken van het boekje bij de doopviering van uw kind.

Doopvieringen
In Oudewater en Woerden zijn 6 doopvieringen per jaar gepland. Een viering gaat door als er tenminste twee kinderen gedoopt worden. Wanneer er meer dan vier kinderen zijn, wordt een extra doop afgesproken. In Meije/Zegveld en Kamerik vinden doopvieringen plaats op afspraak.

Neem contact op met het secretariaat (secr@parochiepaxchristi.nl) voor de data.

Terugkomviering
Elk jaar is er een terugkomviering door de dopelingen van het jaar ervoor, samen met hun ouders/verzorgers en andere belangstellenden. De dopelingen krijgen daarvoor persoonlijk een uitnodiging.