Opbouw

Opbouwwerk, wat is dat?

brandende_kaarsOnder pastoraal opbouwwerk wordt in het algemeen verstaan: het ondersteuning bieden aan de gemeenschapsvorming rond het realiseren van de kernmomenten van een christelijke gemeenschap zoals wij die hebben omschreven op de bladzijden 3 en 4 van het parochieel beleidsplan. We noemen ze nog maar eens:

a) Leven in contact met de bron van ons bestaan, met God, zoals Jezus die ons laat zien,
b) het vorm en inhoud geven aan Jezus’ boodschap, onder meer in het opkomen voor armen en verdrukten en in het vechten voor rechtvaardigheid, vrede en behoud van de schepping,
c) het daartoe samenkomen in gemeenschap.
Deze drie kernmomenten samen leiden tot een vierde, n.l.
d) de gezamenlijke en persoonlijke navolging van Christus, of m.a.w. een christelijke levensstijl

Deze kernmomenten krijgen gestalte in werk- en belevingsvormen die wezenlijk zijn voor de kerk: n.l. liturgie, catechese en diaconie/pastoraat. Daarin moeten het getuigenis en de missie, de grondvisie van de christelijke boodschap en traditie (ook verstaan als het dit doorgeven van generatie op generatie) gestalte krijgen. We noemen dat “missionair kerk – zijn”: het gaat er om dat er plaatselijk een katholieke gemeenschap van christenen bestaat die vanuit evangelische waarden een positieve uitstraling heeft in de samenleving. Het specialisme Christelijke Gemeenschapsopbouw is eraan toegevoegd opdat ook de “overall”-ontwikkeling van de geloofsgemeenschap kan worden begeleid met behulp van enkele werkgroepen.