Vierde zondag in de Veertigdagentijd

Goedemorgen allemaal,

We mogen alweer halfvasten vieren. De kerk viert vandaag Zondag Laetare, het is de Vierde zondag van de Veertigdagentijd. We gaan van het donker naar het licht. Iets van dat licht mag gloren en hopelijk gebeurt dat ook in ons eigen leven. Dat we een beetje perspectief zien, dat we de toekomst naderbij zien komen, dat we op mogen gaan naar het Leven… Voor een Zalig Pasen is het nog te vroeg, maar dat hoop en verwachting in ons leven mag groeien, dat wens ik u op deze zondag van harte toe. Als u meedoet met de Pelgrimstocht nodig ik u uit om het Pelgrimskaarsje aan te steken, anders kunt u misschien een ander kaarsje aansteken.

Vrede en alle goeds aan u allemaal
in dienstbaarheid mogen we verbonden zijn met God en elkaar
in Zijn Naam Vader, Zoon en Heilige Geest. Amen.

Laten wij dit moment beginnen
met ons hart open te stellen
en te kijken naar wat voorbij is:
De mindere momenten,
datgene wat we rap willen vergeten.
Laat ons daarom aan God vergeving vragen
wetende dat Hij ons vergeving zal schenken.

Laat ons bidden:
Liefdevolle God, uw eerste woord was: “Er zij licht.”
Steeds opnieuw breekt uw dag aan.
Steeds opnieuw mogen wij gaan van donker naar licht.
Steeds opnieuw begint U een nieuwe toekomst.
Laten wij vol hoop en vertrouwen mogen zijn
dat U die belofte waarmaakt alle dagen van ons leven. Amen.

Lezing uit het tweede boek Kronieken 36,14-16.19-23
In die dagen maakten ook al de voornaamste priesters en het volk
zich herhaaldelijk schuldig aan de gruweldaden der heidenen
en ontheiligden de tempel van Jeruzalem die aan de Heer gewijd was.
En de Heer, de God van hun voorvaderen
stuurde al maar gezanten naar hen toe,
want Hij had medelijden met zijn volk en met zijn woning.
Maar zij verachtten Gods gezanten,
spotten met hun boodschap
en maakten zich vrolijk over de profeten,
zodat tenslotte de toorn des Heren
wel genadeloos moest losbarsten over het volk.
De koning der Chaldeeën liet de tempel in brand steken en de
muur van Jeruzalem afbreken en alle paleizen liet hij plat branden
zodat alle kostbaarheden verloren gingen.
Allen die aan het zwaard ontkomen waren
liet hij in ballingschap wegvoeren naar Babel,
waar zij hem en zijn zonen als slaven moesten dienen
tot het Perzische rijk aan de macht kwam.
Zo ging de voorspelling in vervulling
die de Heer bij monde van Jeremia gedaan had:
“Zolang het land zijn sabbatjaren niet vergoed gekregen heeft
zal het braak blijven liggen: zeventig jaar lang.”
In het eerste regeringsjaar van Cyrus, de koning van Perzië,
ging de voorspelling in vervulling
die de Heer bij monde van Jeremia gedaan had:
de Heer wekte de geest op van Cyrus, de koning van Perzië.
Deze liet in heel zijn koninkrijk de volgende boodschap
afkondigen en ook schriftelijk verspreiden:
“Zo spreekt Cyrus, de koning van Perzië:
De Heer, de God des Hemels
heeft mij alle koninkrijken der aarde geschonken.
Hij heeft mij opgedragen
voor Hem te Jeruzalem in Juda een tempel te bouwen:
laten allen onder u die tot het volk des Heren behoren
onder de hoede van de Heer, hun God, terugkeren naar Jeruzalem.

 

Psalm 137(136),1-2.3.4-5.6.
Aan de rivieren van Babel, daar zaten wij treurend
en dachten aan Sion.
In de wilgen op de oever
hingen wij onze lieren.

Daar durfden onze bewakers te vragen om een lied,
daar vroegen onze beulen:
‘Zing voor ons een vrolijk lied uit Sion.’

Hoe kunnen wij zingen een lied van de Heer
op vreemde grond?
ls ik jou vergeet, Jeruzalem,
laat dan mijn hand de snaren vergeten.

Laat mijn tong aan mijn gehemelte kleven
als ik niet meer denk aan jou,
als ik Jeruzalem niet stel
boven alles wat mij verheugt.

Het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes 3,14-21
In die tijd sprak Jezus tot Nikodemus:
“De Mensenzoon moet omhoog worden geheven
zoals Mozes eens de slang omhoog hief in de woestijn,
opdat eenieder die gelooft in Hem eeuwig leven zal hebben.
Zozeer immers heeft God de wereld lief gehad
dat Hij zijn eniggeboren Zoon heeft gegeven,
opdat al wie in Hem gelooft niet verloren zal gaan maar eeuwig leven zal hebben.
God heeft zijn Zoon niet naar de wereld gezonden om de wereld te oordelen,
maar opdat de wereld door Hem zou worden gered.
Wie in Hem gelooft wordt niet geoordeeld,
maar wie niet gelooft is al veroordeeld,
omdat hij niet heeft geloofd in de Naam van de eniggeboren Zoon Gods.
Hierin bestaat het oordeel:
het licht is in de wereld gekomen,
maar de mensen beminden de duisternis meer dan het licht,
omdat hun daden slecht waren.
Ieder die slecht handelt heeft afschuw van het licht en gaat niet naar het licht toe
uit vrees dat zijn werken openbaar gemaakt worden.
Maar wie de waarheid doet gaat naar het licht,
opdat van zijn daden moge blijken dat zij in God zijn gedaan.”

Ter overweging
De lezingen vandaag op Zondag Laetare helpen ons niet direct om de vreugde van de Blijde Boodschap te ontdekken. En eigenlijk zijn we toch over de helft van onze vastenperiode. Eigenlijk zouden we toch al iets van het Licht mogen ontdekken. Het lijkt wel of we heel actueel in deze tijd zitten. Vanuit Den Haag doen ze ons ook geloven dat het nog even volhouden is, dat het vaccineren echt al goed opgang is gekomen, dat voor de zomer er echt een ander normaal mag zijn ontstaan. Maar tegelijk worden we gewaarschuwd: pas op, de cijfers zijn nog lang niet goed. Hou vol. Laat de voorzorgmaatregelen niet verslappen. We moeten het samen doen…en dat is natuurlijk waar, we moeten het samen doen…

Op het eind van het evangelie van Johannes speelt de evangelist met de tegenstelling tussen licht en duisternis… Het is een cliché om te zeggen dat ons leven onder spanning staat van licht en donker, maar het is wel de realiteit. Elke dag worden we via de media geconfronteerd met dat donker: en dan even los van alle coronaperikelen is er namelijk ook agressie tegen treinconducteurs, handhavers en politiemensen, het gerommel in de toeslagenregeling, ruim een miljoen Nederlanders onder de armoedegrens, gekissebis in politieke debatten. Zomaar een greep uit de laatste dagen. En laten we maar heel eerlijk zijn, het is veel lastiger om in het nieuws de lichtpuntjes en de positieve berichten te ontdekken.

Misschien is dat wel van alle tijden. De eerste lezing vertelt vandaag over een zeer zware periode van donker in het oude Israël: de ontstellende ramp rond 590 v.Chr. van de verwoesting van Jeruzalem en de deportatie van de meeste inwoners. Ondanks de waarschuwing van Gods gezanten, de profeten, koos het volk zijn eigen weg. Het leidde tot Gods toorn die genadeloos was. Maar gelukkig mocht het volk ook ervaren dat God zijn barmhartigheid kende en zijn liefde trouw. Hierdoor heeft Israël een diepere relatie met God gevonden…Door die donkere periode heen een nieuw licht…

Ook over ons persoonlijk leven valt soms de schaduw van het donker, maken we bv. een lichte of zwaardere crisis door, soms ook een geloofscrisis, dagen dat alles zo donker lijkt: en juist ook in deze coronatijd ook meemaken een baan kwijt te raken, is er verdriet om afscheid, je partner dementerend, eenzaamheid, enz. En dan vragen we ons af of de geloofsbeleving in deze tijd wel gestand zal doen. Want wat geeft ons nog houvast en wat is voor ons een lichtpunt in het leven?

We zijn nog maar net over de helft van de Pelgrimstocht, het is nog geen Palmpasen, en de hele Goede Week moeten we nog doormaken. En ik denk dit jaar toch bijzonder aan Goede Vrijdag. ’s Middags de Kruisweg en ’s avonds de vieringen rond om het kruis. Want juist dat kruis is voor ons de toegang geworden tot eeuwig leven. Een geheim waarvan we de diepte niet helemaal kunnen bevatten, maar waardoor we wel geraakt zijn geworden. De meeste van ons hebben nog een kruisbeeld in huis, bij velen nog ergens aan de muur. Bij de een nog heel prominent, bij een ander op een geborgen plekje. Maar dat kruisbeeld is nog altijd een teken van uw geloof voor uzelf maar ook een ander mag het merken. Het is uw teken van geloof en vertrouwen. Het herinnert misschien ook wel, dat elk huis zijn kruis heeft, dat de donkere kant van het leven, zeg maar het lijden, ook op onze weg komt, voor de een lichter, voor de ander soms heel zwaar. Soms een periode van crisis. En dan toch vertrouwen dat je erdoor heen komt.

We zijn midden in de Veertigdagentijd. We kijken uit naar Palmzondag, de Goede Week zal dit jaar heel bijzonder zijn. En we hopen oprecht dat wanneer we Goede Vrijdag door zullen maken we ook de vreugde van Pasen mogen vieren. Dat het Nieuwe Licht ons brengt in het Nieuwe Leven en de nieuwe Toekomst die er dan mag zijn voor iedereen…Ergens mogen we al iets van dat Licht, van die nieuwe Toekomst proberen te zien…

Voorbede
Liefdevolle God,
U hebt ons uw enige Zoon geschonken, opdat de wereld niet verloren zou gaan. Met onze ogen gericht op Hem bidden wij U in geloof:

  • voor paus Franciscus die deze week de achtste verjaardag van zijn pauskeuze viert. Dat hij wijsheid, kracht en moed van de heilige Geest mag ontvangen.
  • om steun voor mensen die zijn vastgelopen in hun leven, om zorg voor prostituees, drugsverslaafden en ex-gedetineerden; dat uw vrede in hun leven mag doorbreken, dat er mensen zijn die van hen houden…
  • om moed voor moeders die hun kinderen in barre omstandigheden baren; om hoop voor de vele vluchtelingen, vaak nog zo jong en kwetsbaar; dat ze zorgzame en geduldige mensen ontmoeten, die met hen aan een nieuwe toekomst bouwen…
  • voor mantelzorgers die dag in dag uit voor de ander klaarstaan, voor hen die in mensen in nood hun zuster en broeder herkennen; dat zij waardering ondervinden en ruimte krijgen om op adem te komen, dat zij volop mogen genieten van het leven en het licht…
  • voor mensen van goede wil en met een heldere blik, voor mensen die overzicht hebben en met wijsheid weten te handelen; dat zij het goede blijven zien en blijven doen; dat ze vol vreugde volharden in de taken waar ze voor staan…
  • een jaar geleden hoorden wij van de eerste Coronapatiënt in Nederland; wij willen bidden voor de slachtoffers van het Corona-virus in onze eigen omgeving, maar ook wereldwijd, ook voor hen die de gevolgen van deze ziekte nog steeds met zich meedragen, dat zij met liefde, zorg en deskundigheid worden begeleid…
  • in de afgelopen tijd hebben we afscheid moeten nemen van medeparochianen in onze geloofsgemeenschappen; Laat ons voor hen mogen bidden:
Reinier van Ervan Dorens,
Connie Stalfoort-Rietveld,
Johanna Spoelder-van Beem,
Johanna Kok-Stolwijk,
Arnold Miltenburg,
André Sluijs,
Rie Laan-Vriend,
Theo Woertman,
Catharina Cok-de Kok
Riet Janssen-Verhart,
Wim Maijenburg,
Okki Jansen,
Simon Keyer,
Tiny van der Klis-Oostendorp,
Piet van der Heijden,
Hen Sturkenboom,
Maria Streng-Schoonderwoerd,
Henny van Kuik

dat zij opgenomen mogen zijn in Gods Heerlijkheid…

Bidden we tot besluit een Onze Vader en een Weesgegroet.

Onze Vader die in de hemel zijt,
Uw Naam worde geheiligd; Uw rijk kome;
Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood;
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren,
en breng ons niet in beproeving,
maar verlos ons van het kwade.
Want van U is het koninkrijk, en de kracht,
en de heerlijkheid in eeuwigheid.
Amen.

Wees gegroet, Maria,
Vol van genade, de Heer is met u,
Gij zijt de gezegende onder de vrouwen,
En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons, zondaars,
nu en in het uur van onze dood.
Amen.

Barmhartige Heer, verhoor ons gebed.
Wees een lamp voor onze voet en een licht op ons pad,
door Jezus Christus, uw Zoon en onze Heer,
in deze veertig dagen en al onze levensdagen.
Amen.

Vredeswens
Alleen de rijst die we samen delen, voedt
Alleen het water dat we samen drinken, lest onze dorst.
Alleen de strijd die we samen voeren, brengt bevrijding.
Alleen de kleren die we samen delen, maken mooi.
Alleen de woorden die we samen vinden, zijn verstaanbaar.
Alleen de weg die we samen gaan, heeft een doel.
Alleen het doel dat we samen stellen, is bereikbaar.
Alleen de vrede die we zelf maken, wordt wereldwijd.
De vrede van de Heer zij met u allen.

Gij kent mijn weg
God,
tot U roep ik in de vroege morgen.
Help mij te bidden
en mijn gedachten te richten op U,
ik kan het niet alleen.

In mij is duisternis,
maar bij U is licht.
Ik ben eenzaam,
maar Gij verlaat mij niet.
Ik ben bevreesd,
maar bij U is hulp.
Ik ben onrustig,
maar bij U is vrede.
In mijn hart is bitterheid,
maar bij U is geduld.
Ik begrijp uw wegen niet,
maar Gij kent mijn weg.

Dietrich Bonhoeffer

We besluiten met de zegen van de Allerhoogste
De Heer zegent en behoedt u,
Hij toont u zijn aanschijn en ontfermt zich over u,
Hij wendt zijn gelaat naar u toe en geeft u vrede.
Moge de zegen van God met ons zijn,
de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

Zo mogen we met elkaar “In dienstbaarheid verbonden” zijn, we blazen het Pelgrimskaarsje uit
en morgen is er weer een etappe in de Pelgrimstocht en klinkt als elke morgen: “Gaat u met mij mee…?”

v.g.
shaloom en mazzeltov,
pastor huub.