Pelgrimstocht Pasen, 4 april 2021

Goedemorgen allemaal,

Van harte een Zalig PASEN. De nieuwe morgen gisteravond aangekondigd met het licht op de Paaskaars en nu ook daadwerkelijk beleefd en ervaren. Veertig dagen lang zijn we samen onderweg geweest in onze Pelgrimstocht. Onderweg naar een nieuwe toekomst die ons in het hier en nu wacht. Want vandaag is het Pasen, Jezus heeft het kwaad en de dood overwonnen en is Verrezen…alleluja, alleluja, alleluja. Samen met elkaar mogen we de nieuwe toekomst handen en voeten geven…in dienstbaarheid verbonden…met God en elkaar…

Ik nodig u uit om het Pelgrimskaarsje aan te steken.

In de Naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

Gebed

Goede God,
Dank u voor de warmte van de zon
Die de kou in ons verjaagt
En ons warm maakt van binnen

Dank u voor het licht
Dat alles groeien doet
Dat het donkere in ons verjaagt
En ons vrolijk maakt.

Dank u voor de positieve dingen
In ons leven,
Die ons moed geven en gelukkig maken,
Geeft dat we ze altijd zullen zien.

Dank u voor alle mensen om ons heen
Die licht uitstralen en warmte geven,
Geef dat ze er altijd zullen zijn.

Goede god,
Wees voor ons als de zon,
Verwarm ons met uw liefde,
Maak ons leven licht
Geef dat ook wij op onze beurt
De zon laten schijnen voor anderen.

Bidden we uit:
Psalm 118(117),1-2.16ab-17.22-23.

Loof de Heer, want Hij is goed,
eindeloos is zijn erbarmen.
Herhaalt het, stammen van Israël
eindeloos is zijn erbarmen!

de hand van de Heer was machtig.
de hand van de Heer was machtig.
Ik zal niet sterven, maar blijven leven
en alom verhalen het werk van de Heer.

De steen die de bouwers hebben versmaad,
die is tot hoeksteen geworden.
Het is de Heer, die dit heeft gedaan,
een wonder voor onze ogen.

En lezen we uit:
het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes 20,1-9.

Op de eerste dag van de week kwam Maria Magdalena, vroeg in de morgen het was nog donker bij het graf en zag dat de steen van het graf was weggerold.
Zij liep snel naar Simon Petrus en naar de andere, de door Jezus beminde leerling, en zei tot hen: ‘Ze hebben de Heer uit het graf genomen en wij weten niet waar ze Hem hebben neergelegd.’
Daarop gingen Petrus en de andere leerling op weg naar het graf.
Ze liepen samen vlug voort, maar die andere leerling snelde Petrus vooruit en kwam het eerst bij het graf aan.
Vooroverbukkend zag hij de zwachtels liggen, maar hij ging niet naar binnen.
Simon Petrus die hem volgde, kwam ook bij het graf en trad wel binnen. Hij zag dat de zwachtels er lagen,
maar dat de zweetdoek die zijn hoofd had bedekt, niet bij de zwachtels lag, maar ergens afzonderlijk opgerold op een andere plaats.
Toen pas ging ook de andere leerling die het eerst bij het graf was aangekomen, naar binnen; hij zag en geloofde,
want zij hadden nog niet begrepen hetgeen er geschreven stond, dat Hij namelijk uit de doden moest opstaan.

Ter overweging

In hoop en verwachting zijn we samen onderweg gegaan in de Veertigdagentijd. Soms was het grauw en duister, op andere momenten zagen we een glimp van licht. Soms was het pikkedonker, en dan dachten we hoopten we iets van nieuw licht van dageraad te bespeuren. Soms zaten we in het schemer, op andere momenten… Maar hoe donker het soms ook was, we bleven hoopvol en met vertrouwen uitzien naar een nieuw begin van leven, van de toekomst die ons wacht.
De verhalen die we in deze Veertigdagentijd hebben beluisterd, maar vooral de verhalen van de afgelopen nacht, spelen zich af tussen oorsprong en bestemming. Het zijn de verhalen over het begin van alle leven en over het doel van ons bestaan. Vertrouwen wij ons toe aan het licht dat al onze duisternis overwint, aan het leven dat sterker is dan de dood.

Onze wandelschoenen aantrekkend kunnen we zingen:

Vastenlied Pax Christi parochie
(Lied: Pelgrimstocht der mensen)

Pelgrimstocht der mensen, wat een goed idee.
Pastor Huub vraagt allen: “Gaat u met mij mee?”
En zo lopen wij samen door het Groene Hart.
Met parochie Pax Christi niemand staat apart.
Met parochie Pax Christi op het goede pad.

Pelgrimstocht al jaren gaan wij hiermee voort.
Koude, storm en regen geen die zich eraan stoort.
Genietend lopen wij samen door des Herenland.
Luist’rend naar de Ander, leidt Hij met zijn Hand.
Dienstbaar naar elkander, vormt een goede band.

Zo mogen we aan elkaar “In dienstbaarheid verbonden” zijn, we blazen het Pelgrimskaarsje uit
en klinkt als elke morgen:
“Gaat u met mij mee…?”

Weer teruggekomen van onze Pelgrimstocht zetten we het knopje van de koffiezetter al vast aan en dan steken we het Pelgrimskaarsje voor een kort moment nog even aan en overwegen de onderstaande tekst:

Pasen, een nieuw begin

Pasen is: opnieuw beginnen.
’t Oude is voorbij gegaan!
Elke dag aan waarde winnen,
Want de Heer is opgestaan!

Pasen is, je handen heffen
Naar een open hemelpoort,
Opstaan in en blij beseffen,
Dat de nieuwe morgen gloort!

Pasen maakt van sterven: Leven,
Hij, die zelf zijn graf ontsloot,
Heeft de duisternis verdreven;
Overwon de macht der dood.

Pasen is; nog even wachten
Op een blij ontmoetingsfeest;
Al Gods kinderen eendrachtig
Rond de Vader, Zoon en Geest.

Pasen is: openspringen
Als een rijpe korrel graan.
Pasen dat is: juichend zingen
Dat de Heer is opgestaan!

Bidden we tot besluit een Onze Vader en een Weesgegroet.

En overwegen we in ons gebed:

Voorbede

Eeuwige God,
op deze dag stroomt het licht van Pasen ons van alle kanten tegemoet.
Uw Geest verricht wonderen in ons en in onze wereld.
Daarom bidden wij U:

 • voor alle mensen die in deze tijd gedoopt worden,
  voor ieder die zijn of haar leven aan U wil toewijden;
  dat zij getuigen van het wonder van Pasen,
  dat zij trouw blijven aan de weg van uw Zoon…
 • voor mensen wier kruis zwaarder is dan zij kunnen dragen,
  voor ieder die valt en niet bij machte is om op te staan;
  dat zij ervaren dat Gij hun bestaansgrond zijt,
  dat zij in U licht en ruimte van leven vinden…
 • voor de vele mensen die angst hebben om te sterven,
  die niet weten wat hun na dit leven te wachten staat;
  dat zij vertrouwen op uw barmhartigheid en genade,
  dat zij zich welkom weten in uw eeuwige vrede…
 • voor uw kerk op aarde, die uw aanwezigheid present stelt,
  die onophoudelijk de aandacht vestigt op uw blijde boodschap;
  dat uw heilige Geest op haar mag rusten en haar mag leiden,
  dat zij mensen ervan overtuigt dat U het licht in deze wereld bent…

Eeuwige God,
wij kunnen niet dieper vallen dan in uw handen.
Verhoor, zo bidden wij, onze gebeden
en help ons om op te staan, telkens weer,
door Jezus Christus, de verrezen Heer,
vandaag en morgen en altijd.
Amen

Aan het einde een zegengebed voor jou:

God zij met jou.
Ga in vrede, je pad ligt open.
De Levende gaat met je mee
en ruimt alle hindernissen op.

De Levende zij met jou
en zal zorg voor je dragen.
De Levende
zal in je schaduwen lopen
en legt zich bij je neer in je slaap.
De Levende blijft bij jou.

God zij met jou.
Moge jij bij Hem blijven.
Dan zal God je zegenen in Zijn Naam:
Vader, Zoon en heilige Geest.
Amen.

ALLEMAAL EEN ZALIG PASEN…

v.g.
shaloom en mazzeltov,
pastor huub.