Pelgrimstocht op Goede Vrijdag, 2 april 2021

Goedemorgen allemaal,

Het is Goede Vrijdag geworden. Alles in het teken van het verraad, alles in het teken van het lijden, alles in het teken van het sterven. Er is vanmiddag de kruisweg. Vanavond lezen we het Passieverhaal uit het Evangelie van Johannes. Maar voor de Pelgrimstocht een lezing uit de profetie en een brief van Paulus. Twee verhalen die het verraad, het lijden en sterven niet links laten liggen, maar proberen om daar doorheen te kijken naar toekomst… Ons verraad, ons lijden, ons sterven vraagt namelijk ook om verder te kijken, te kijken naar toekomst en te zien naar leven. Ik nodig u uit om het Pelgrimskaarsje aan te steken.

In de Naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

We lezen uit:
de profeet Jesaja 52,13-15.53,1-12.

Zie mijn dienaar zal voorspoedig handelen, hij zal worden verhoogd en verheven en zeer verheerlijkt. Zoals velen over hem ontsteld hebben gestaan zo misvormd was hij, zo onmenselijk van voorkomen en zijn schoonheid beneden die van mensenkinderen. Zo zal hij vele volkeren slaan met verbazing, koningen zullen hun mond voor hem sluiten, want wat hun niet verteld is aanschouwen zij en wat zij niet hebben gehoord, zien zij in.
Wie kon geloven wat wij hebben gehoord en over wie is de arm van de Heer zichtbaar geworden?
Hij is geprezen als een alleenstaande loot en als een wortel uit dorre grond; hij had gestalte noch luister, zodat wij naar hem konden zien, geen voorkomen zodat wij hem zouden kunnen begeren. Veracht en door de mensen verstoten, Man van smarten en door lijden gerijpt; als een die zijn gelaat voor ons heeft verborgen, veracht en door ons niet geteld. Toch waren het onze pijnen die hij droeg en onze smarten die hij op zich nam.
Wij daarentegen beschouwden hem als een getroffene, Hij is geprezen als een alleenstaande loot en als een wortel uit dorre grond; hij had gestalte noch luister, zodat wij naar hem konden zien, geen voorkomen zodat wij hem zouden Veracht en door de mensen verstoten, Man van smarten en door lijden gerijpt; als een die zijn gelaat voor ons heeft verborgen, veracht en door ons niet geteld.
Toch waren het onze pijnen die hij droeg en onze smarten die hij op zich nam. Wij daarentegen beschouwden hem als een getroffene, als iemand die door God is geslagen en vernederd. Hij is echter doorboord om onze zonden, mishandeld om onze misdaden, want op hem rust de straf voor ons heil en door zijn striemen is er genezing voor ons.
Wij allen dwaalden als een kudde, ieder ging zijn eigen weg; de Heer liet op hem neerkomen de misdaad van ons allen. Men mishandelde hem en hij heeft het aanvaard, hij heeft zijn mond niet geopend. Als het lam dat naar de slachtbank geleid wordt en als het schaap dat voor zijn scheerder verstomt, zo heeft hij zijn mond niet geopend. Door een gewelddadige rechtspraak is hij weggerukt. Wie is er nog die denkt aan zijn leven?
Hij is immers weggenomen uit het land der levenden, om de zonden van mijn volk tot de dood toe geslagen. Men geeft hem een graf bij de misdadigers en bij de rijken een rustplaats ofschoon hij geen onrecht gepleegd heeft en er geen bedrog is geweest in zijn mond.
Het heeft de Heer behaagd hem met slagen te pijnigen. Al brengt hij zichzelf ten offer toch zal hij een nageslacht zien, zijn dagen verlengen en de wens van de Heer zal door zijn hand vervuld worden. Na het lijden dat hij moest doorstaan, zag hij het licht en werd met kennis verzadigd. Mijn rechtvaardige dienaar verschaft velen recht, hij neemt hun wandaden op zich. Daarom zal Ik hem deel geven onder de groten, en met machtigen zal hij de buit verdelen omdat hij zijn ziel prijsgaf aan de dood en onder de zondaars gerekend is. Hij draagt immers de zonden van velen en is voor de zondaars een voorspraak.

Bidden we uit:
Psalm 31(30),2.6.12-13.15-16.17.25.

Bij U Heer, zoek ik mijn toevlucht,
stel mij toch nimmer teleur
In uw hand leg ik mijn leven,
Heer, trouwe God, U verlost mij.

Mijn vijanden drijven de spot met mij
mijn buren lachen mij uit
Men is mij vergeten als was ik dood,
ik ben gebroken huisraad

Maar ik vertrouw op U, Heer,
ik zeg: U bent mijn God,
in uw hand liggen mijn lot en mijn leven,
bevrijd mij uit de greep van mijn vijanden en vervolgers.

Laat over uw dienaar uw Aanschijn stralen,
red mij door uw genade.
Schept moed en weest onverschrokken
Gij allen die hoopt op de Heer.

En lezen we uit:
de brief aan de Hebreeën 4,14-16.5,7-9.

Broeders en zusters, nu wij een hooggeplaatste hogepriester hebben die de hemel is doorgegaan, Jezus, de Zoon van God, moeten we vasthouden aan het geloof dat we belijden. Want de hogepriester die wij hebben is er een die met onze zwakheden kan meevoelen, juist omdat Hij, net als wij, in elk opzicht op de proef is gesteld, met dit verschil dat Hij niet vervallen is tot zonde.
Laten we dus zonder schroom naderen tot de troon van de Genadige, waar we telkens als we hulp nodig hebben barmhartigheid en genade vinden. Christus heeft tijdens zijn leven op aarde onder tranen en met luide stem gesmeekt en gebeden tot Hem die Hem kon redden van de dood, en werd verhoord vanwege zijn diep ontzag voor God. Hoewel Hij zijn Zoon was, heeft Hij moeten lijden, en zo heeft Hij gehoorzaamheid geleerd. En toen Hij naar de uiteindelijke volmaaktheid gevoerd was, werd Hij voor allen die Hem gehoorzamen een bron van eeuwige redding,

Ter overweging

Dit is zo’n dag die je eigenlijk wilt overslaan. Dit is zo’n dag die je eigenlijk wilt vergeten. Dit is zo’n dag die je niet wilt meemaken. Nee, niet alleen maar toen je als puber, je proefwerk niet geleerd had, je dekens over je heen trok en je bed niet uit wilde komen. Nee, niet alleen maar omdat je stil in een hoekje wilde blijven zitten omdat je zelf die puinhoop had veroorzaakt. Vandaag weten we allemaal dat het veel serieuzer is . Vandaag weten we dat het gaat om hele wezenlijke zaken. Vandaag raakt het aan het fundament van ons bestaan.
Goede Vrijdag, wie heeft die naam kunnen verzinnen? Want wat is er goed aan een dag als vandaag? Nee, niet dat déze dag goed is, maar wel wat deze dag voor perspectief brengt. Hoe groot en diep het dal ook is , hoe eenzaam en verlaten je jezelf ook voelt, hoe weinig leven en levensruimte je ook ervaart, juist deze dag helpt je om omhoog te klauteren, om te ervaren dat je niet alleen bent, dat er ook voor jou een nieuwe toekomst en nieuw leven mogelijk is. Niet alleen omdat Jezus die weg is gegaan en trouw is gebleven, maar evenzeer dat jij de moeite waard bent en dat God je niet in de steek laat. In de grootste en diepste ellende gaat Hij met je mee, Hij laat je niet in de steek en je bent niet alleen, en wanneer levenslust ontbreekt geeft Hij je weer adem om te ademen en zelfs door het sterven geeft Hij weer Leven…
Maar net als Jezus kunnen en mogen ook wij misschien wel verzuchten: “Mijn God, mijn God, waarom hebt U mij verlaten…”
Hij zal je zeggen “mijn kind, mijn geliefd kind, Ik ben bij je, Ik laat je niet in de steek, Ik bewaar je in mijn handen… … …”

Onze wandelschoenen aantrekkend kunnen we zingen:

Vastenlied Pax Christi parochie
(Lied: Pelgrimstocht der mensen)

Pelgrimstocht der mensen, wat een goed idee.
Pastor Huub vraagt allen: “Gaat u met mij mee?”
En zo lopen wij samen door het Groene Hart.
Met parochie Pax Christi niemand staat apart.
Met parochie Pax Christi op het goede pad.

Pelgrimstocht al jaren gaan wij hiermee voort.
Koude, storm en regen geen die zich eraan stoort.
Genietend lopen wij samen door des Herenland.
Luist’rend naar de Ander, leidt Hij met zijn Hand.
Dienstbaar naar elkander, vormt een goede band.

Zo mogen we aan elkaar “In dienstbaarheid verbonden” zijn, we blazen het Pelgrimskaarsje uit
en klinkt als elke morgen:
Gaat u met mij mee…?

Weer teruggekomen van onze Pelgrimstocht steken we het Pelgrimskaarsje voor een kort moment nog even aan en overweeg de onderstaande tekst:

Als wij het eens gaan doen

Als wij het eens gaan doen, jij en ik, geven wat je hebt aan:
aandacht, talent, kracht, arbeid, vaardigheid, tijd, troost en moed.
Als wij het eens gaan doen, jij en ik, proberen wat je kunt met:
handen, voeten, mond, hart, huilen, lachen, zingen en verlangen.
Als wij het eens gaan doen, jij en ik, je gaan inzetten voor
rechtvaardigheid, onderlinge vrede en welvaart voor iedereen.
Als wij het eens gaan doen, jij en ik, respect voor jong en oud,
blank en gekleurd, autochtoon en allochtoon.
Als wij het eens gaan doen, jij en ik, voor elkaar, voor anderen,
zou dan niet de hel doven en de woestijn gaan bloeien??
Hij heeft het gedaan, van dag tot dag, met hart en hand.
Hij heeft het gedaan, alle dagen, zelfs zijn laatste dagen.

Bidden we tot besluit een Onze Vader en een Weesgegroet.

En overwegen we in ons gebed:

Voorbede

Vandaag in de liturgie van het Passieverhaal en de Kruishulde worden volgens traditie heel veel Voorbede gebeden voor allerlei noden in de wereld, in de omgeving en in je leven.
Daarom dat ik vandaag aan het einde van deze Pelgrimstocht er voor kies geen intenties aan u voor te leggen. Het kaarsje brandt, laat de stilte toe, en overweeg bij uzelf wat er leeft in uw hoofd en in uw hart, blijf dicht bij uzelf, ga in uw binnenkamer en leg aan God voor waarvoor u wilt bidden…

Aan het einde geen zegengebed,
maar wel een gebed om vandaag mee te gaan:

Moge de weg je zeggen:
volg me maar
Moge de ster je zeggen:
richt je vaart op mij
Moge de grond je zeggen:
bezaai me.
Moge het water je zeggen:
drink me
Moge het vuur je zeggen:
warm je
Moge de boom je zeggen:
schuil in mijn schaduw
Moge de vrucht je zeggen:
pluk me, eet me.

En als je de weg kwijtraakt;
geen vaste grond meer vindt
en dreigt te verdrinken;
Als het vuur is gedoofd en je kou lijdt
in een nacht zonder sterren;
als de bomen kaal zijn
en je honger en dorst hebt,
Dan moge zijn STEM je zeggen:
Wees niet bang, Ik zal er zijn.

v.g.
shaloom en mazzeltov,
pastor huub.