Pastoraal-liturgisch beleidsplan 2018 – 2022

In het pastoraal beleidsplan wordt de missie verwoord, waarin het karakter, de identiteit en de bestaansgrond worden aangegeven. In de visie wordt vervolgens verduidelijkt welke uitgangspunten of waarden worden gehanteerd om de missie te verwezenlijken. Als het er om gaat vast te stellen wat de parochie eigenlijk bereiken wil, worden prioriteiten vastgesteld. De prioriteiten worden per pastoraal taakveld geconcretiseerd.

Met onderstaande link kunt u het beleidsplan downloaden.

Beleidsplan 2018 – 2022