Palmzondag 28 maart 2021

Goedemorgen allemaal,

Vandaag is het Palmzondag. Op deze dag dat er Hosanna wordt geroepen beginnen we aan de Goede Week. Na weken, maanden van Lockdown gaan we ook voorzichtig weer proberen de deuren van de kerk te openen en om onze vieringen weer op te starten. Het is allemaal nog aarzelend want de voorzichtigheid en de zorgvuldigheid waarin we de afgelopen tijd hebben geopereerd willen we graag voortzetten. Ik ben daarom het Parochiebestuur, Locatieraden en Pastoraatsgroepen ongelofelijk dankbaar voor de support en ondersteuning in de voorbije tijd, maar zoveel te meer ook dat deze vrijwilligers met al die andere vrijwilligers ook de komende tijd behulpzaam zijn dat het voor iedereen veilig en met zorg kan zijn dat we weer samen in onze kerken kunnen vieren. Dankjewel!!! Tja, en dan mag het misschien ook wel heel symbolisch zijn dat we juist nu weer proberen om samen te komen, om samen te vieren, om elkaar weer te ontmoeten. Nog lang niet alles zal zijn zoals het was en niet te vergeten bij de deur is de ‘gezondheidscheck’, in de kerk zijn de ‘looplijnen’, we zitten ‘op anderhalve meter afstand’, in de kerk is het ‘mondkapje’ op, we ‘desinfecteren’ voor we ter communie gaan. Nou ja, alles voor elkaars veiligheid en gezondheid. En we begrijpen het dus heel goed wanneer nog niet iedereen naar de kerk durft te gaan of te komen. Heel fijn is het dat ik u dan middels de Pelgrimstocht en deze schriftelijke vieringen een beetje nabij mag komen. Het is beperkt maar wel in dienstbaarheid verbonden.

Oja, in deze brief niet alle teksten, want eerder heb ik u het “liturgieboekje” al toegestuurd, daarin vindt u het hele Passieverhaal. In deze brief juist wat andere liturgische teksten die tot bezinning mogen leiden.

Als u meedoet met de Pelgrimstocht nodig ik u uit om het Pelgrimskaarsje aan te steken, anders kunt u misschien een ander kaarsje aansteken.

Vrede en alle goeds aan u allemaal
in dienstbaarheid mogen we verbonden zijn met God en elkaar
in Zijn Naam Vader, Zoon en Heilige Geest. Amen.

Vergeven is iemand bevrijden,
iemand weer de kans geven nieuw te worden.
Vergeven is iemand de hand reiken,
iemand over zijn of haar probleem heen helpen.
Vergeven is zon brengen,
is de muur afbreken, is een brug bouwen.

Vergeven is de ander weer net zo graag zien als jezelf.
Vergeving vragen is bescheiden zijn
en bekennen dat je liefde nodig hebt.
Vergeven is liefde opnieuw gelijk geven.

Heer, leer ons vergeving te schenken.
Heer, leer ons vergeving te vragen.
Amen.

Laat ons bidden:
Barmhartige God,
U kent ons, meer dan wij onszelf kennen,
en weet hoezeer het leven ons lief is.
Wij bidden U: leer ons door uw Woord
voorbij te zien aan eigenbelang
en bevrijd ons van onze drang
om dit leven veilig te stellen.
Dat vragen wij U omwille van Jezus,
uw veelgeliefde Zoon en onze Heer,
die met U en de heilige Geest
leeft en regeert in eeuwigheid. Amen.

Lezing uit de Profeet Jesaja 50,4-7.
God, de Heer, gaf mij een vaardige tong,
waarmee ik de moedeloze kan opbeuren.
Elke ochtend wekt hij mijn oor,
zodat het toegerust is om aandachtig te horen.
God, de Heer, heeft mijn oren geopend
en ik heb geen verzet geboden, ik ben niet teruggedeinsd.
Ik heb mijn rug blootgesteld aan mijn folteraars,
wie mij de baard uittrokken, bood ik mijn wangen aan.
Ik heb mijn gezicht niet verborgen
toen ze mij beschimpten en bespuwden.
God, de Heer, zal mij helpen, daarom word ik niet gekwetst
en is mijn gezicht zo onbewogen als een rots,
want ik weet dat ik niet beschaamd zal staan.

Psalm 22(21),8-9.17-18a.19-20.23-24.
Ze lachen met mij, allen die mij zien,
zij grijnzen en schudden met het hoofd.

“Hij steunt toch op de Heer?
Laat Die hem dan bevrijden,
Laat Die hem redden, als Hij hem bemint.”

Een meute honden jaagt mij op
Een bende booswichten houdt mij omsingeld.

Mijn handen en mijn voeten hebben zij gewond,
mijn beenderen kan ik tellen.

Nu gapen zij mij aan en lachen zij mij uit,
nu verdelen zij mijn kleren onderling
en dobbelen om mijn gewaad.

Ach Heer, houd U niet ver van mij,
mijn Steun, kom haastig om mij bij te staan.

Uw Naam zal ik verheerlijken onder mijn broeders,
voor heel het volk uw lof verkondingen:

Gij, dienaars van de Heer, verheerlijkt Hem,
heel het geslacht van Jacob, brengt Hem dank.

Lezing uit de brief van de heilige apostel Paulus aan
de christenen van Filippi 2,6-11.

Broeders en zusters,
Hij die de gestalte van God had, hield zijn gelijkheid aan God niet vast,
maar deed er afstand van.
Hij nam de gestalte aan van een slaaf
en werd gelijk aan een mens.
En als mens verschenen,
heeft Hij zich vernederd en werd gehoorzaam tot in de dood
– de dood aan het kruis.
Daarom heeft God Hem hoog verheven
en Hem de naam geschonken die elke naam te boven gaat,
opdat in de naam van Jezus elke knie zich zal buigen,
in de hemel, op de aarde en onder de aarde,
en elke tong zal belijden:
‘Jezus Christus is Heer,’ tot eer van God, de Vader.

Het evangelie: Intochtverhaal volgens Marcus 11,1-10
Toen Jezus en zijn leerlingen Jeruzalem naderden,
in de richting van Betfage en Betanie op de olijfberg,
zond Hij twee van zijn leerlingen uit met de opdracht:
“Gaat naar het dorp daar vóór u, en bij uw binnenkomst is het eerste dat ge zult vinden een veulen dat vastgebonden staat en waarop nog nooit iemand gezeten heeft; maakt dat los en brengt het hier. En als iemand u de aanmerking maakt: Wat doet ge daar? antwoordt dan: De Heer heeft het nodig maar Hij stuurt het spoedig weer hier terug.”
Zij gingen weg en vonden een veulen vastgebonden aan een deur buiten op straat. Ze maakten het los maar sommige mensen die daar in de buurt stonden riepen hun toe: “Wat doet ge daar, om zo maar dat veulen los te maken ?”
Ze antwoordden zoals Jezus hun had gezegd en de mensen lieten hen ongemoeid. Ze brachten het veulen bij Jezus, legden er hun mantels overheen
en Hij ging er op zitten. Velen spreidden hun mantels op de weg uit, anderen groene takken die ze in het veld gehakt hadden.
De mensen die Hem omstuwden, jubelden: “Hosanna; Gezegend de Komende in de naam des Heren; Geprezen het komende koninkrijk van onze vader David!
Hosanna in den hoge!”

Ter overweging
Het evangelie, het Passieverhaal, vindt u terug in het liturgieboekje dat u eerder hebt ontvangen. Ik vond het hier een beetje dubbelop, dus even terug zoeken… Dubbel is het zeker, eigenlijk ben ik met Palmzondag niet gewend om “te preken”. Mijn overweging is letterlijk het Passieverhaal is al verkondiging in zichzelf. Het verhaal vertelt ons precies waar het ons in ons geloof om gaat. Het verhaal geeft duiding van ons leven, het verhaal in zichzelf is zo sterk. Ieder mag voor zichzelf het verhaal toelaten en zich laten raken. Want of het nu gaat om de vreugde in ons leven of om pijn en verdriet, of het nu gaat om blijdschap of om troost en bemoediging, of het nu gaat om verbondenheid of om je alleen en in de steek gelaten voelen, al deze emoties zijn in het Passieverhaal terug te vinden. Ieder mens zal zich juist in deze tijd door een andere passage laten raken. Ieder van ons ervaart zijn/haar eigen staan in het leven en merkt dat het Passieverhaal met je op jouw eigen manier raakt. En dat is het mooie van deze tijd en juist van deze periode van het herdenken van het Leven, het Lijden en het Overlijden van Onze Heer Jezus Christus, maar bovenal Zijn Verrijzenis met Pasen. Want dan zien we niet alleen de nieuwe morgen, het nieuwe Leven, maar is er voor u en voor jou een Nieuwe Toekomst.

Juist op deze dag van PALMPASEN mag ik u misschien uitnodigen om ons gezamenlijk geloof te belijden. Even kwam ik in de verleiding om een zogenaamde ‘alternatieve geloofsbelijdenis’ te kiezen. Maar juist omdat we al zo lang niet meer ons gezamenlijk geloven tot uitdrukking hebben kunnen brengen kies ik voor de vertrouwde Twaalf artikelen van ons Geloof:

Geloofsbelijdenis
Ik geloof in God, de almachtige Vader,
Schepper van hemel en aarde.
En in Jezus Christus, Zijn enige Zoon, onze Heer;
Die ontvangen is van de Heilige Geest,
geboren uit de maagd Maria;
Die geleden heeft onder Pontius Pilatus,
is gekruisigd, gestorven en begraven;
Die nedergedaald is ter helle,
de derde dag verrezen uit de doden;
Die opgestegen is ten hemel,
zit aan de rechterhand van God,
de almachtige Vader;
Vandaar zal Hij komen oordelen
de levenden en de doden.
Ik geloof in de Heilige Geest,
de Heilige Katholieke Kerk,
de gemeenschap van de heiligen;
de vergeving van de zonden;
de verrijzenis van het lichaam;
en het eeuwig leven.
Amen.

Voorbede
Machtige en eeuwige God,
Gij die uit het stof opheft wie gering en berooid zijn
en hen doet wonen bij mensen van aanzien,
wij bidden U:

 • voor de machthebbers van onze tijd,
  voor presidenten en directeuren,
  voor allen die over het lot van anderen kunnen beslissen;
  dat zij niet kiezen voor het recht van de sterkste,
  maar als Jezus omzien naar wie tekortkomen
  en achtergesteld zijn… laat ons bidden:
  Heer onze God, wij bidden U verhoor ons.
 • voor mensen die wonen in landen
  waar onvrijheid en onderdrukking heerst,
  voor zovelen die worden vervolgd en gemarteld
  omwille van hun geloof; dat zij zich gedragen weten
  door onze solidariteit en ons gebed,
  dat zij mogen ervaren wat het is te leven
  zonder angst en zonder zorgen… laat ons bidden:
  Heer onze God, wij bidden U verhoor ons.
 • voor mensen die pijn lijden,
  die opzien tegen iedere dag die aanbreekt,
  voor wie ongeneeslijk ziek zijn
  en geen uitzicht hebben op beterschap;
  dat zij omringd worden door mensen
  die hen ondersteunen en bemoedigen,
  dat zij zich geborgen mogen weten
  in uw ontferming en liefde… laat ons bidden:
  Heer onze God, wij bidden U verhoor ons.
 • voor alle christenen
  die in de komende dagen de Goede Week vieren,
  voor ieder die geraakt is door de blijde boodschap
  van Jezus, uw Zoon;
  dat hun geloof in uw reddende macht
  versterkt en verdiept mag worden
  en dat het velen in deze wereld
  tot bron van vreugde mag zijn… laat ons bidden:
  Heer onze God, wij bidden U verhoor ons.
 • voor alle kinderen in onze parochie
  die zich in deze periode voorbereiden
  op het sacrament van het Heilig Vormsel.
  Dat zij mogen ontdekken dat ze in het leven nooit alleen zijn,
  maar dat God met hen meetrekt
  en dat God hen de gaven van de heilige Geest schenkt
  om juiste wegen te gaan, om kracht en bemoediging te ontvangen,
  om liefde in het leven te ontvangen en te mogen geven… laat ons bidden:
  Heer onze God, wij bidden U verhoor ons.
 • een jaar geleden hoorden wij van de eerste Coronapatiënt in Nederland;
  wij willen bidden voor de slachtoffers van het Corona-virus in onze eigen omgeving, maar ook wereldwijd, ook voor hen die de gevolgen van deze ziekte nog steeds met zich meedragen, dat zij met liefde, zorg en deskundigheid worden begeleid… laat ons bidden:
  Heer onze God, wij bidden U verhoor ons.
 • voor alle zieken van onze geloofsgemeenschappen en Parochie Pax Christi,
  zij die thuis, in het ziekenhuis of verzorgingshuis verblijven of die nu in het Hospice zijn, dat zij uw kracht en genade mogen ontvangen door lieve en zorgzame mensen om hen heen.In het bijzonder voor een ernstig zieke medeparochiaan die deze week de ziekenzalving heeft mogen ontvangen…
  laat ons bidden:
  Heer onze God, wij bidden U verhoor ons.
 • in de afgelopen tijd hebben we afscheid moeten nemen van medeparochianen in onze geloofsgemeenschappen; Laat ons voor hen mogen bidden:
Reinier van Ervan Dorens
Connie Stalfoort-Rietveld
Johanna Spoelder-van Beem
Johanna Kok-Stolwijk
Arnold Miltenburg
André Sluijs
Rie Laan-Vriend
Theo Woertman,
Henny van Kuik 
Riet Janssen-Verhart,
Wim Maijenburg,
Okki Jansen,
Simon Keyer,
Tiny van der Klis-Oostendorp,
Piet van der Heijden,
Hen Sturkenboom
Maria Streng-Schoonderwoerd,

dat zij opgenomen mogen zijn in Gods Heerlijkheid…

Bidden we tot besluit een Onze Vader en een Weesgegroet.

Onze Vader die in de hemel zijt,
Uw Naam worde geheiligd;
Uw rijk kome;
Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood;
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren,
en breng ons niet in beproeving,
maar verlos ons van het kwade.
Want van U is het koninkrijk, en de kracht,
en de heerlijkheid in eeuwigheid.
Amen.

Wees gegroet, Maria,
Vol van genade, de Heer is met u,
Gij zijt de gezegende onder de vrouwen,
En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
Heilige Maria, moeder van God,
bid voor ons, zondaars,
nu en in het uur van onze dood.
Amen.

God,
luister naar alles wat ons met zorg
of juist met vreugde vervult.
Geef dat wij altijd Hem voor ogen houden,
die door de mensen vernederd werd,
maar die Gij hebt verhoogd:
Jezus Christus, uw Dienaar en onze Heer. Amen.

Vredeswens
Maak mij tot een instrument van uw vrede,
laat mij liefde brengen waar haat is,
eenheid waar mensen verdeeld zijn,
vergeving aan mensen die zwak zijn;
laat mij hoop geven aan wie wanhopen,
geloof aan wie twijfelen;
laat mij licht brengen waar het duister is
en vreugde waar mensen bedroefd zijn.

ÉÉN TAKJE IS ONS GENOEG

Eén takje is ons genoeg,
een groene tak van hoop
ons gelovig aangereikt,
niet als een magische kracht,
maar als een krachtig symbool
van nieuwe hoop.

Eén takje is ons genoeg,
een groene twijg van vrede
die vertelt van een goddelijke mens,
Jezus van Nazareth,
en ons uitdaagt
om zijn weg te gaan
van dienende goedheid
en teder nabij-zijn
Een takje is ons genoeg.

We besluiten met de zegen van de Allerhoogste
De Heer zegent en behoedt u,
Hij toont u zijn aanschijn en ontfermt zich over u,
Hij wendt zijn gelaat naar u toe en geeft u vrede.
Moge de zegen van God met ons zijn in de komende Goede Week
de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

Zo mogen we met elkaar “In dienstbaarheid verbonden” zijn, we blazen het Pelgrimskaarsje uit
en morgen is er weer een etappe in de Pelgrimstocht en klinkt als elke morgen: “Gaat u met mij mee…?”

v.g.
shaloom en mazzeltov,
pastor huub.