Eerste zondag in de Veertigdagentijd

Goedemorgen allemaal,

Vandaag is het zondag. Dat is geen vastendag. Daarom vandaag geen Pelgrimstocht. Misschien straks wel even een wandeling en van dit mooie voorjaarszonnetje genieten. Wonderlijk. Vorige week was er vooral winterpret op het ijs en genoten we van de sneeuwpop in onze voortuin. Vandaag is het volop lenteweer en genieten we van alle bolletjes die in de tuin uitkomen die het voorjaar aankondigen.

Als u meedoet met de Pelgrimstocht nodig ik u uit om het Pelgrimskaarsje aan te steken, anders kunt u misschien een ander kaarsje aansteken.

Vrede en alle goeds aan u allemaal
in dienstbaarheid mogen we verbonden zijn
met God en elkaar
in Zijn Naam Vader, Zoon en Heilige Geest. Amen.

Maken we een moment stil in onszelf
en overwegen we wie we als mens zijn
en dat we altijd voor het aangezicht van God mogen komen.
Met Zijn Liefde kijkt Hij ons aan
en schenkt ons in barmhartigheid vergeving.

Laat ons bidden:
Open je oren om Zijn Woord te horen,
open je hart om Zijn Liefde te ontvangen.

Lezing uit het boek Genesis 9,8-15.

Dit zei God tot Noach en zijn zonen :
‘Hierbij sluit ik een verbond met jullie en met je nakomelingen,
en met alle levende wezens die bij jullie zijn: vogels, vee en wilde dieren, met alles wat uit de ark is gekomen, alle dieren op aarde.
Deze belofte doe Ik jullie: nooit weer zal alles wat leeft door het water van een vloed worden uitgeroeid, nooit weer zal er een zondvloed komen om de aarde te vernietigen.’
En dit,’ zei God, ‘zal voor alle komende generaties het teken zijn van het verbond tussen mij en jullie en alle levende wezens bij jullie:
Ik plaats mijn boog in de wolken; die zal het teken zijn van het verbond tussen mij en de aarde.
Wanneer Ik wolken samendrijf boven de aarde en in die wolken de boog zichtbaar wordt, zal ik denken aan mijn verbond met jullie en met al wat leeft, en nooit weer zal het water aanzwellen tot een vloed die alles en iedereen vernietigt.’

Psalm 25(24),4bc-5ab.6-7ab.8-9.

Toon mij uw wegen, Heer,
En maak mij uw paden bekend;
Wijs mij de weg van uw waarheid en onderricht mij,
want U bent de God die mij redt.

Denk aan uw barmhartigheid, Heer,
aan uw liefde door de eeuwen heen.
Denk niet aan de zonden uit mijn jeugd,
maar denk met liefde aan mij.

Goed en rechtvaardig is de Heer,
Hij wijst zondaars de weg,
Wie nederig zijn leidt Hij in het rechte spoor,
Hij leert hun zijn paden te gaan.

Het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus 1,12-15.

In die tijd dreef de Geest Jezus naar de woestijn.
Veertig dagen bracht Hij in de woestijn door,
terwijl Hij door de satan op de proef werd gesteld. Hij verbleef bij de wilde dieren en de engelen bewezen Hem hun diensten.
Nadat Johannes was gevangen genomen, ging Jezus naar Galilea en verkondigde er Gods Blijde Boodschap.
Hij zeide: ‘De tijd is vervuld en het Rijk Gods is nabij; bekeert u en gelooft in de Blijde Boodschap.’

Ter overweging

Er zijn brengers van goed nieuws en van slecht nieuws. Op brengers van slecht nieuws zit niemand te wachten, maar we zetten onze deur graag wagenwijd open voor brengers van goed nieuws. Op deze eerste zondag in de veertigdagentijd mogen we onze deur helemaal open zetten, want ons wacht goed nieuws.

In de eerste lezing zet God het verbond met de mensheid in gang. Het verbond dat God hier sluit, heeft een universeel karakter: het omvat alle levende schepselen, maar heeft bijzonder oog voor de mensenfamilie. Wanneer de boog aan de hemel verschijnt, zal God dat evenzeer zien als de mensen en ze zullen zich met elkaar verbonden weten. Het is de verbinding tussen hemel en aarde.

In het evangelie komen we Jezus tegen. Zijn weg is een weg van geloof en vertrouwen. Een weg van weerstand bieden tegen de verleiding. Er is een mooie parallel te ontdekken tussen Zijn veertigdagen in de woestijn en onze veertigdagen op weg naar Pasen. De vraag is welke afslag nemen wij? Zijn wij bestand tegen de verleidingen: de kortste weg, de lekkerste trek, de snelle winst of de macht van de sterkste? Kunnen wij het aan om mensen niet naar onze hand te zetten, maar juist dienstbaar te zijn aan anderen namens God?

De veertigdagentijd is bedoeld als een oefening in leven, een oefening in geloven, een oefening in vertrouwen, een oefening in liefde. Daarbij gaat Jezus voor ons uit, niet omringd door een menigte van engelen, maar door het kruis van deze wereld op zijn schouders. Waarbij Hij zei: ‘De tijd is vervuld en het Rijk Gods is nabij; bekeert u en gelooft in de Blijde Boodschap.’

Voorbede

Eeuwige God,
voor altijd hebt U zich met ons verbonden.
Op deze belofte vertrouwen wij nu wij U bidden:

. voor mensen zonder vaste grond onder hun voeten,
die zich verloren voelen in deze wereld;
dat zij hun toevlucht zoeken bij U,
dat U hen onder uw hoede neemt…

. voor mensen die lijden onder natuurgeweld,
te veel water of juist een groot gebrek daaraan;
dat zij een veilig heenkomen vinden,
dat de wereld zich om hen bekommert…

. voor mensen die zich tot U willen bekeren,
voor hen die zich voorbereiden op hun doopsel;
dat U hun geweten zuivert, hun leven heelt,
dat zij vertrouwen op uw eeuwigdurend verbond…

. voor de kerk in onze wereld;
dat zij een thuis biedt aan wie U zoeken,
dat zij ruimte biedt voor bezinning en verdieping,
dat zij teken is van uw betrokkenheid bij mensen…

Bidden we tot besluit een Onze Vader en een Weesgegroet.

Onze Vader die in de hemel zijt,
Uw Naam worde geheiligd; Uw rijk kome;
Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood;
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren,
en breng ons niet in beproeving,
maar verlos ons van het kwade.
Want van U is het koninkrijk, en de kracht,
en de heerlijkheid in eeuwigheid.
Amen.

Wees gegroet, Maria,
Vol van genade, de Heer is met u,
Gij zijt de gezegende onder de vrouwen,
En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons, zondaars,
nu en in het uur van onze dood.
Amen.

God,
geen vloed zal zo hoog zijn,
of U geeft ons grond onder onze voeten.
Verhoor onze gebeden en keer ons naar U toe.
Dat bidden wij U omwille van Jezus Christus
in deze veertig dagen en al onze dagen.
Amen.

Vredeswens

Goed nieuws verkondigde Jezus in Galilea,
goed nieuws brengt Hij ons vandaag.
De vrede van God is nabij voor alle mensen
die Hem zoeken met heel hun hart.
Aan dit goede nieuws mogen wij geloof hechten.
Zo delen we de vrede van Christus met elkaar.

Veertig dagen

Veertig dagen lang
geef je mij de tijd
om stil te blijven staan
bij de kern
van mijn christen-zijn, God.
En alhoewel ik er ook
een beetje schrik voor heb,
toch wil ik
op uw uitnodiging ingaan
en een woestijn,
van stilte opzoeken,
om U beter te leren kennen.
Laat mij ontdekken
dat Gij een God van liefde zijt
en dat ik mij bij U
geborgen mag weten.
Open mijn hart voor mensen
die in de miserie zitten
en laat het in mijn binnenste
nu al een beetje Pasen worden.

We besluiten met de zegen van de Allerhoogste
Gezegend is de mens die tot inkeer wil komen.
Gezegend is de mens die vergeven wordt.
Gezegend is de mens die behoed en geleid wordt.
Gezegend is de mens die God tegemoet leeft.
Moge de zegen van God met ons zijn,
de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

Zo mogen we met elkaar “In dienstbaarheid verbonden” zijn, we blazen het Pelgrimskaarsje uit en morgen is er weer een etappe in de Pelgrimstocht en klinkt als elke morgen: “Gaat u met mij mee…?”

v.g.
shaloom en mazzeltov,
pastor Huub.