Derde zondag in de Veertigdagentijd

Goedemorgen allemaal,

Ook deze zondag mogen we ons laten inspireren door lezingen uit de heilige Schrift die ons zo bekend in de oren klinken en zo vertrouwd zijn geworden. Vandaag willen we proberen om ze als nieuw te beluisteren, dat ze ons op deze Derde zondag in de Veertigdagentijd een weg en richting wijzen naar een toekomst vol van vrede en gerechtigheid voor alle mensen. Als u meedoet met de Pelgrimstocht nodig ik u uit om het Pelgrimskaarsje aan te steken, anders kunt u misschien een ander kaarsje aansteken.

Vrede en alle goeds aan u allemaal
in dienstbaarheid mogen we verbonden zijn met God en elkaar
in Zijn Naam Vader, Zoon en Heilige Geest. Amen.

Maken we een moment stil in onszelf
en overwegen we wie we als mens zijn:
Want als wij samenkomen in dienstbaarheid verbonden
moeten wij bereid zijn om
het weer goed te maken met Hem en met elkaar.
Dikwijls kunnen onze dromen geen werkelijkheid worden
omdat onze menselijke fouten in de weg staan.

Laat ons bidden:
God, soms weten wij niet wat wij aan moeten
met wat in onze wereld gebeurt:
zoveel onrecht, onvrede, onmin.
Wij bidden U: kom ons tegemoet
in uw Woord dat ons de goede wegen wijst,
in uw Zoon die ons uw liefde heeft voorgeleefd. Amen.

Lezing uit het boek Exodus 20,1-17
In die dagen sprak God al de woorden die hier volgen:
“Ik ben de Heer uw God die u heb weggeleid uit Egypte, het slavenhuis.
Gij zult geen andere goden hebben ten koste van Mij.
Gij zult geen godenbeelden maken,
geen afbeelding van enig wezen boven in de hemel,
beneden op aarde of in de wateren onder de aarde.
Gij zult u voor hen niet ter aarde buigen
en hun geen goddelijke eer bewijzen;
want Ik, de Heer uw God,
Ik ben voor hen die Mij haten een jaloerse God
die de schuld van de vaders wreekt op hun kinderen
tot het derde en vierde geslacht,
maar voor hen die Mij liefhebben en mijn geboden onderhouden
een God die goedheid bewijst tot aan het duizendste geslacht.
Gij zult de naam van de Heer uw God niet lichtvaardig gebruiken;
want de Heer laat hen die zijn naam lichtvaardig gebruiken niet ongestraft.
Denk aan de sabbat: die moet heilig voor u zijn.
Zes dagen zult gij werken en alle arbeid verrichten.
Maar de zevende dag is de sabbat voor de Heer uw God.
Dan moogt gij geen enkele arbeid verrichten:
gij zelf niet, uw zoon niet, uw dochter niet,
uw slaaf niet, uw slavin niet, uw dieren niet,
zelfs niet de vreemdeling die bij u woont.
In zes dagen immers heeft de Heer de hemel, de aarde,
de zee met al wat erin is, gemaakt.
Maar de zevende dag heeft Hij gerust
en zo de sabbat gezegend en tot een heilige dag gemaakt.
Eer uw vader en uw moeder.
Dan zult gij lang leven op de grond die de Heer uw God u schenkt.
Gij zult niet doden.
Gij zult geen echtbreuk plegen.
Gij zult niet stelen.
Gij zult tegen uw naaste niet leugenachtig getuigen.
Gij zult uw zinnen niet zetten op het huis van uw naaste;
gij zult uw zinnen niet zetten op de vrouw van uw naaste,
niet op zijn slaaf, zijn slavin, zijn rund of zijn ezel,
op niets wat hem toebehoort.”

Psalm 19(18),8.9.10.11.12.
De wet van de Heer is volmaakt:
levenskracht voor de mens.
De richtlijn van de Heer is betrouwbaar:
wijsheid voor de eenvoudige.
De bevelen van de Heer zijn eenduidig:
vreugde voor het hart.

Het gebod van de Heer is helder:
licht voor de ogen.
Het ontzag voor de Heer is zuiver,
houdt stand, voor altijd.
De voorschriften van de Heer zijn waarachtig,
rechtvaardig, geheel en al.

Ze zijn begeerlijker dan goud,
dan fijn goud in overvloed,
en zoeter dan honing,
dan honing vers uit de raat.
Uw dienaar laat zich erdoor verlichten,
wie ze opvolgt wordt rijk beloond.

Het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes 2,13-25
Toen het paasfeest der Joden nabij was ging Jezus op naar Jeruzalem.
In de tempel trof Hij de verkopers aan
van runderen, schapen en duiven en ook de geldwisselaars die daar zaten.
Hij maakte van touwen een gesel,
dreef ze allemaal uit de tempel,
ook de schapen en de runderen;
het kleingeld van de wisselaars veegde Hij van de tafels en Hij wierp die omver.
En tot de duivenhandelaars zei Hij:
“Weg met dit alles!
Maakt van het huis van mijn Vader geen markthal!”
Zijn leerlingen herinnerden zich dat er geschreven staat:
De ijver voor uw huis zal mij verteren.
De Joden richtten zich tot Hem met de woorden:
“Wat voor teken kunt Gij ons laten zien dat Gij dit doen moogt?”
Waarop Jezus hun antwoordde:
“Breekt deze tempel af en in drie dagen zal Ik hem doen herrijzen.”
Maar de Joden merkten op:
“Zesenveertig jaar is aan deze tempel gebouwd;
zult Gij hem dan in drie dagen doen herrijzen?”
Jezus sprak echter over de tempel van zijn lichaam.
Toen Hij dan ook verrezen was uit de doden
herinnerden zijn leerlingen zich dat Hij dit gezegd had,
en zij geloofden in de Schrift en in het woord dat Jezus gesproken had.
Terwijl Hij bij gelegenheid van het paasfeest in Jeruzalem was,
begonnen er velen in zijn Naam te geloven
bij het zien van de tekenen die Hij deed.
Maar Jezus van zijn kant had geen vertrouwen in hen
omdat Hij allen kende.
Hij wist wat er in de mens stak en daarom was het niet nodig
dat iemand Hem over de mens inlichtte.

Ter overweging
Er gebeuren in onze wereld soms dingen die de spuigaten uitlopen. Velen winden zich daarover op. Gaan bepaalde gebeurtenissen of ontwikkelingen soms ook niet te ver? Wat moeten we bijvoorbeeld denken van belastingparadijzen, handelsakkoorden of juist een handelsboycot, politici die vooral hun eigen belangen dienen, en niet die van de mensen voor wie ze gekozen zijn? Schending van privacy? De armen en zwakkeren in onze landen en economieën zijn er niet zelden de dupe van. Om zomaar wat voorbeelden te noemen van zaken die over de schreef gaan…
Iets dergelijks overkomt Jezus vandaag: Hij windt zich op over de rommel die zich rond de tempel heeft opgestapeld. Deze tempel is toch een huis van gebed, een liefdevolle ruimte waar God zelf zich laat ontmoeten?

Voorbede
Machtige, rechtvaardige God,
uw Zoon Jezus Christus opent ons hart en onze ogen
voor weeffouten in ons menselijk leven en samenleven.
Vol vertrouwen wenden wij ons tot U en bidden:

 • voor wie verstrikt zijn geraakt in de macht van het geld,
  voor zo velen die verloren lopen in bijkomstigheden;
  dat zij mensen ontmoeten die hen op een ander spoor kunnen zetten,
  dat uw wereld van liefde en bevrijding voor hen open mag gaan…
 • voor wie steeds vastlopen in hun eigen onvermogen,
  voor zo velen die gevangen zitten in hun beperkingen;
  dat medemensen met een hart van goud hen zien staan
  en hen vasthouden en dragen als ze dreigen te vallen…
 • voor wie zich inzetten voor het welzijn van anderen,
  voor allen die voorop lopen en doorzetten en anderen leiding geven;
  dat ze opgewekt en volhardend hun weg zullen gaan,
  dal zij authentiek mogen leven en er voor anderen kunnen zin…
 • voor zoveel mensen die lijden onder het gemak
  waarmee heilige plaatsen en waarden met voeten worden getreden;
  dat ze zich niet laten bepalen door wantrouwen en onmacht,
  dat ze oprecht en liefdevol in actie komen voor wat hun heilig is…
 • een jaar geleden hoorden wij van de eerste Coronapatiënt in Nederland; wij willen bidden voor de slachtoffers van het Corona-virus in onze eigen omgeving, maar ook wereldwijd, ook voor hen die de gevolgen van deze ziekte nog steeds met zich meedragen, dat zij met liefde, zorg en deskundigheid worden begeleid…
 • in de afgelopen tijd hebben we afscheid moeten nemen van medeparochianen in onze geloofsgemeenschappen; Laat ons voor hen mogen bidden:
Reinier van Ervan Dorens,
Connie Stalfoort-Rietveld,
Johanna Spoelder-van Beem,
Johanna Kok-Stolwijk,
Arnold Miltenburg,
Piet van der Heijden,
Hen Sturkenboom,
 Riet Janssen-Verhart,
 Wim Maijenburg,
Okki Jansen,
Simon Keyer,
André Sluijs,
Rie Laan-Vriend,
Maria Streng-Schoonderwoerd

dat zij opgenomen mogen zijn in Gods Heerlijkheid…

Bidden we tot besluit een Onze Vader en een Weesgegroet.

Onze Vader die in de hemel zijt,
Uw Naam worde geheiligd; Uw rijk kome;
Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood;
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren,
en breng ons niet in beproeving,
maar verlos ons van het kwade.
Want van U is het koninkrijk, en de kracht,
en de heerlijkheid in eeuwigheid.
Amen.

Wees gegroet, Maria,
Vol van genade, de Heer is met u,
Gij zijt de gezegende onder de vrouwen,
En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons, zondaars,
nu en in het uur van onze dood.
Amen.

God,
zo bidden wij U in het vaste vertrouwen
dat U in ons midden bent
en dat uw Geest ons vreugde en vrede schenkt.
Verhoor onze gebeden omwille van Hem
die U in de wereld hebt gezonden
om ons lief te hebben en ons te bevrijden:
Jezus Christus, uw Zoon en onze Heer.
Amen.

Vredeswens
God heeft aan Mozes de Tien Woorden gegeven,
opdat de volken met elkaar in vrede zouden leven,
en in zijn Zoon Jezus heeft Hij de hele wereld aangeraakt
met zijn liefde en vrede.
Laten wij deze liefde en vrede naar anderen uitstralen
door elkaar een teken van verbondenheid te geven.
De vrede van onze Heer Jezus Christus zij met ons allen.

Kom elke morgen
Kom elke morgen met je twee voeten op de grond
En zeg: Lieve morgen, ik ben blij dat ik leef
Vandaag geen zuur gezicht, een triest gelaat, doet niemand deugd

De zon is er. Het wordt een mooie dag.
Ik wil dankbaar zijn, m’n hart vrij van haat en nijd
Elke avond zet ik een punt, en draai een blad om
anders zit ik hopeloos vast.

Elke avond geef ik m’n blad af met goede en kromme lijnen
en met de leegte die er is.
Ik leg het in de handen van Vader,
dan kan ik morgen opnieuw beginnen.

Als je de goede momenten en de goede dagen in je leven
intens en bewust beleeft en geniet,
is er veel kans dat je sterker staat
in kwade momenten en in kwade dagen.

We besluiten met de zegen van de Allerhoogste
De Heer zegent en behoedt u,
Hij toont u zijn aanschijn en ontfermt zich over u,
Hij wendt zijn gelaat naar u toe en geeft u vrede.
Moge de zegen van God met ons zijn,
de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

Zo mogen we met elkaar “In dienstbaarheid verbonden” zijn, we blazen het Pelgrimskaarsje uit. En morgen is er weer een etappe in de Pelgrimstocht en klinkt als elke morgen: “Gaat u met mij mee…?”

v.g.
shaloom en mazzeltov,
pastor huub.