Corona maatregelen 25 september 2021

Op 21 september 2021 heeft het parochiebestuur Pax Christi een brief gekregen van het Bisdom Rotterdam wat betreft het loslaten van de anderhalve meter regel bij voldoende ventilatie.

De Nederlandse bisschoppen hebben besloten om de anderhalve meter afstandsregel bij kerkbezoek los te laten, mits er in het kerkgebouw ook tijdens de viering voldoende geventileerd kan worden. Vooraf opgeven en registeren zal niet meer nodig zijn. Deze versoepeling gaat in op zaterdag 25 september. Gelovigen wordt uitdrukkelijk gevraagd om met elkaar rekening te houden zowel bij het kiezen van een plaats als bij het lopen door de kerk.

De dringende vraag om verantwoordelijkheid te nemen en thuis te blijven met klachten die kunnen wijzen op corona blijft bovendien gehandhaafd. Bezoekers van vieringen hoeven geen coronatoegangsbewijs te laten zien omdat dit niet past bij het karakter van de Kerk.

Vaccineren
Bij kerkgang wordt geen onderscheid gemaakt tussen mensen die wel of niet gevaccineerd zijn, zeggen de bisschoppen. Wel roepen zij bedienaren, vrijwilligers en andere gelovigen nadrukkelijk op om zich te laten vaccineren. ‘Wij willen dat niet eisen of afdwingen, maar wel zoals paus Franciscus een dringende oproep doen. De paus noemt vaccineren een daad van liefde: voor jezelf, voor onze families en vrienden en voor alle volkeren’.

Voor het binnen gaan van de kerk houden wij de volgende maatregelen aan:

 • Een procesbegeleider zal bij de ingang van de kerk staan. Deze procesbegeleider heet de bezoeker van harte welkom, vraagt naar de gezondheidstoestand en besproeit de handen met een desinfectans.
 • De looplijnen, zoals nu gehanteerd worden, blijven gehandhaafd
 • De parochianen mogen op één rij naast elkaar zitten, maar tussen elke rij wordt er één bank vrijgehouden. Dit betekent dat er meer bezoekers mogelijk zijn, maar dat de volledige capaciteit nog niet geheel mogelijk is.
 • Bij de openstelling van de kerk op zondagmorgen of doordeweekse dagen is een procesbegeleider of gastvrouw/gastheer aanwezig.

Zingen
Volkszang is met ingang van 25 september weer toegestaan. Ook koren mogen weer in volledige samenstelling zingen, op voorwaarde dat zij de regels van het RIVM voor koren en zangensembles volgen. Dit betreft regels over opstelling (op dit moment nog 1,5 meter afstand en in zigzagformatie), ventilatie, spuien enzovoort.

Kijk hier voor meer informatie: Generiek kader coronamaatregelen | RIVM

Communie
Voor het te communie gaan van de parochianen worden de handen nogmaals gedesinfecteerd. De communie kan behalve met het eucharistisch pincet ook weer met de (vooraf gereinigde) hand worden uitgereikt. Vooralsnog zal de communie met pincet worden uitgereikt. Bij de uitreiking van de communie blijft het hoestscherm/spatscherm  gehandhaafd; ook een gelaatsscherm kan gebruikt worden.

De tongcommunie wordt nog niet toegestaan. Voor gelovigen die niet op de hand de communie willen ontvangen blijft de bestaande oplossing van kracht, namelijk het gebruik van een eigen corporale.

Koffie en thee
Na de vieringen is het weer mogelijk om samen koffie/thee te drinken. De parochianen dienen wel te blijven zitten. De koffie dient door de gastvrouwen/gastheren te worden geserveerd.

De bisschoppen zijn dankbaar dat er zo weer meer ruimte komt voor het samen vieren en zingen. Ook is er dankbaarheid voor het feit dat met de inzet van het protocol er tot nu toe in de liturgie geen besmettingshaarden zijn geweest.

De bisschoppen bidden dat dit zo blijft en dat de gelovigen, die van harte welkom zijn bij de vieringen, hierbij zorg en voorzichtigheid naar hun naasten blijven betrachten.

Voor een overzicht van de overige regels in verband met corona per 25 september 2021 verwijs ik naar de website van het bisdom Rotterdam (Bisdom Rotterdam) of de Kerkprovincie Nederlandse bisschoppen laten anderhalve meter-regel los bij voldoende ventilatie – Rooms-Katholieke Kerk Nederland (rkkerk.nl)

Overige regels in verband met corona per 25 september 2021

 • Alle basisregels blijven gelden: handen wassen, hoesten en niezen in de elleboog, thuisblijven en testen bij klachten en zorgen voor voldoende frisse lucht in binnenruimtes.
 • Rituele contactmomenten (aanrakingen) tijdens doop, vormsel, ziekenzalving, etc. worden zoveel mogelijk beperkt. De regel dat er bij de vredeswens geen handen worden geschud blijft gehandhaafd.
 • Biechten kan nog niet plaatsvinden in een biechtstoel. Er kan gekozen worden voor een biecht in een goed te ventileren ruimte.
 • De regels met betrekking tot gebruik van wijwater blijven vooralsnog gehandhaafd. Wijwaterbakjes dienen nog leeg te zijn.
 • Bij een uitvaart kan weer besprenkeling van de kist bij de absoute plaatsvinden, mits vers water wordt gebruikt en mits besprenkeling ingehouden gebeurt en uitsluitend op de kist.
 • Condoleren in de kerk is ook mogelijk. Dit zou door middel van een hoofdknikje of hand op de borst plaats kunnen vinden.
 • Collectes blijven op een andere wijze plaatsvinden dan met het doorgeven van collectemandjes/-schalen, dus via collectebus bij de uitgang, een bankoverschrijving of een gift-app.
 • Voor processies op de openbare weg en openluchtvieringen op plaatsen die vanaf de openbare weg zichtbaar zijn dient de regelgeving van de lokale overheid te blijven worden gevolgd. Parochies die een processie of een openluchtviering willen houden, wordt geadviseerd hierover tevoren contact met hun plaatselijke overheid op te nemen.
 • Bij bedevaarten moeten de bepalingen voor reizen van de (buitenlandse) overheid worden gevolgd. Bedevaartgangers die met groepsvervoer reizen volgen voor wat betreft gebruik van een mondkapje de regels van de overheid t.a.v. openbaar vervoer.