Witte donderdag viering parochie Pax Christi

Witte donderdag, 9 april 2020
parochie Pax Christi

Inleiding

 • Waarom is deze avond anders dan andere avonden?
 • Waarom is deze avond anders dan andere avonden?
  Omdat op deze avond voor de christenen de paasviering begint.
  Omdat wij samen met het volk Israël in deze dagen gedenken dat God een God van de bevrijding is, die mensen redt uit onderdrukking en ellende. Omdat wij gedenken dat Christus op deze avond zijn leerlingen maaltijd hield en ons een teken van zijn liefde naliet, liefde tot het uiterste.
 • Daarom is deze avond anders dan andere avonden. Want vanavond worden wij in woord en teken aangeraakt door deze liefde.
  Een Heer die dienstknecht wordt, een God die met de mensen lijdt, de Mensenzoon die zich met lijf en ziel aan ons gebonden heeft.

Gebed om vergeving
Ik belijd voor de almachtige God, en voor u allen,
dat ik gezondigd heb in woord en gedachte, in doen en laten, door mijn schuld, door mijn schuld, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de heilige Maria, altijd maagd alle engelen en heiligen en u, broeders en zusters
voor mij te bidden tot de Heer onze God.

Moge de almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven. Amen.

Openingsgebed
God van vriendschap en liefde,
vol dankbaarheid gedenken wij
de laatste avond van Jezus, uw Zoon.
Wij vieren wat hij ons heeft geleerd
in het wassen van de voeten,
het breken van het brood
en het delen van de beker.
Help ons deze tekenen te verstaan
en van elkaar zo te houden
als Hij van ons gehouden heeft,
Jezus Christus, onze Heer.

Amen.

 • Waarom is deze avond anders dan andere avonden?
 • Omdat wij deze avond gedenken
  dat God het roepen hoort van mensen in ellende.
  Hoop geeft Hij aan rechtelozen,
  Hij koopt hen vrij uit het slavenhuis.
 • Omdat op deze avond onze Heer Jezus
  brood nam en de beker en zijn leerlingen
  een teken na liet van zijn grenzeloze liefde.
  Omdat wij op deze avond niet kunnen vergeten
  dat Hij het beeld van God is ten voeten uit: een Heer die dienaar wordt, een dienaar van mensen.
  Daarom is deze avond anders dan andere avonden.

Eerste lezing:  Exodus 12,1-8.11-14
In die dagen richtte de HEER het woord tot Mozes en Aäron in Egypte en sprak:
“Deze maand moet gij beschouwen als de beginmaand,
als de eerste maand van het jaar.
Maak aan heel de gemeenschap van Israël het volgende bekend:
Op de tiende van deze maand moet ieder gezin een lam uitkiezen, ieder huis een lam.
Als een gezin te klein is voor een lam, dan moeten ze,
rekening houdend met het aantal personen,
samen doen met hun naaste buurman.
Bij het verdelen van het lam
moet er rekening gehouden worden met ieders eetlust.
Het lam moet gaaf zijn,
van het mannelijk geslacht en éénjarig.
Ge kunt er een schaap of een geit voor nemen.
Ge moet de dieren vasthouden tot aan de veertiende van de maand.
Dan moet heel de verzamelde gemeenschap van Israël
ze slachten in de avondschemering.
Vervolgens moet gij wat bloed nemen en dat uitstrijken
over de beide deurposten en over de bovenbalk van de deur
van alle huizen waar het lam gegeten wordt.
In diezelfde nacht moet het vlees gegeten worden,
op het vuur gebraden. Het moet gegeten worden met ongezuurd brood en bittere kruiden.
En dit is de wijze waarop gij het lam moet eten:
uw lendenen omgord, uw voeten geschoeid en uw stok in de hand.
Haastig moet ge het eten want het is pasen voor de HEER.
Deze nacht zal Ik door Egypte gaan en alle eerstgeborenen van Egypte, zowel mensen als dieren zal Ik slaan.
Aan alle goden van Egypte zal Ik het vonnis voltrekken.
Maar het bloed aan de huizen zal een teken zijn
dat gij daar woont.
Als Ik het bloed aan uw huizen zie zal Ik u voorbijgaan.
Geen vernietigende plaag zal u treffen als Ik Egypte sla.
Deze dag moet gij tot een gedenkdag maken,
ge moet hem vieren als een feest ter ere van de HEER.
Van geslacht tot geslacht moet ge hem
als een eeuwige instelling vieren.”

Zo spreekt de Heer.
A: Wij danken God.

Tweede lezing: 1 Korintiërs 11,23-26

Broeders en zusters,
Zelf heb ik van de Heer de overlevering ontvangen
die ik u op mijn beurt heb doorgegeven:
dat de Heer Jezus in de nacht waarin Hij werd overgeleverd brood nam en na gedankt te hebben het brak en zei: “Dit is mijn lichaam voor u. Doet dit tot mijn gedachtenis.”
Zo ook nam Hij na de maaltijd de beker met de woorden:
“Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed. Doet dit
elke keer dat gij hem drinkt tot mijn gedachtenis.”
Telkens als gij dit brood eet en de beker drinkt verkondigt gij de dood des Heren totdat Hij wederkomt.

Zo spreekt de Heer.
A: Wij danken God.

De Heer zal bij U zijn
A: De Heer zal U bewaren.

Evangelielezing: Johannes 13, 1-15
Het paasfeest was op handen. Jezus, die wist dat zijn uur gekomen was om uit deze wereld over te gaan naar de Vader en die de zijnen in de wereld bemind had, gaf hun een bewijs van zijn liefde tot het uiterste toe.
Het avondmaal was begonnen. De duivel had reeds aan Judas Iskariot, de zoon van Simon, het plan ingegeven om Hem over te leveren.
In het bewustzijn dat de Vader Hem alles in handen had gegeven en dat Hij van God was uitgegaan en naar God terugkeerde, stond hij van tafel op, legde zijn bovenkleren af, nam een linnen doek en omgordde zich daarmee.
Daarop goot Hij water in het wasbekken en begon de voeten van de leerlingen te wassen en ze met de doek waarmee Hij omgord was af te drogen.
Zo kwam Hij bij Simon Petrus, die echter tot Hem zei: ‘Heer wilt Gij mij de voeten wassen?’
Jezus gaf hem ten antwoord: ‘Wat Ik doe begrijpt ge nu nog niet, maar later zult gij het inzien.’
Toen zei Petrus tot Hem: ‘Nooit in der eeuwigheid zult Gij mij de voeten wassen!’ Jezus antwoordde hem: ‘Als gij u niet door Mij laat wassen, kunt gij mijn deelgenoot niet zijn.’ Daarop zei Simon Petrus tot Hem: ‘Heer, dan niet alleen mijn voeten, maar ook mijn handen en hoofd.’
Maar Jezus antwoordde: ‘Wie een bad heeft genomen, behoeft zich niet meer te wassen (tenzij de voeten), hij is immers helemaal rein. Ook gij zijt rein, ofschoon niet allen.’
Hij wist immers wie Hem zou overleveren. Daarom zei Hij: ‘Niet allen zijt gij rein.’
Toen Hij dan hun voeten had gewassen, zijn bovenkleren had aangetrokken en weer aan tafel was gegaan, sprak Hij tot hen: ‘Begrijpt gij wat Ik u gedaan heb?
Gij spreekt Mij aan als Leraar en Heer, en dat doet gij terecht, want dat ben Ik.
Maar als Ik, de Heer en Leraar, uw voeten heb gewassen, dan behoort ook gij elkaar de voeten te wassen.
Ik heb u een voorbeeld gegeven, opdat gij zoudt doen zoals Ik u gedaan heb.

Zo spreekt de Heer
Allen: Wij danken God

Stilte

Geloofsbelijdenis
Ik geloof in God de almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde.
En in Jezus Christus, Zijn enige Zoon, onze Heer,
Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria,
Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven,
Die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden,
Die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader, Vandaar zal Hij komen oordelen de levenden en de doden.
Ik geloof in de Heilige Geest;
De Heilige katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen;
De vergeving van de zonden;
De verrijzenis van het lichaam;
En het eeuwig leven.

Amen.

Voorbede
Eeuwige God, uw Zoon Jezus gaf zichzelf weg in brood en wijn. Zo mogen wij vandaag in Hem verbonden zijn en bidden wij U voor de eenheid en de verbondenheid in onze parochie, dat wij elkaar blijven helpen waar dat nodig is.

Voor mensen die alleen staan in al hun zorgen en verdriet, voor wie zo graag hun leven met iemand zouden willen delen; dat er iemand mag zijn die met liefde bij hen blijft,

Laat ons bidden…….

A: Heer, verhoor ons gebed; laat ons roepen U bereiken.
Voor alle verbanden waarin mensen samen leven en werken, voor gezinnen, families, collega’s, scholen, en al zo meer; dat allen zich verantwoordelijk voelen voor elkaar.

Laat ons bidden…….

A: Heer, verhoor ons gebed; laat ons roepen U bereiken.
Voor alle christenen die op deze dag samenkomen, voor iedere gelovige die in gedachten bij uw Zoon is; dat zij Jezus navolgen en doen wat Hij heeft voorgedaan.

Laat ons bidden…….

A: Heer, verhoor ons gebed; laat ons roepen U bereiken.
Intenties van de gehele parochie. In het bijzonder voor hen die zorgen hebben rond het coronavirus.

A: Heer, verhoor ons gebed; laat ons roepen U bereiken.
Eeuwige God, uw Zoon Jezus geeft zichzelf aan ons en Hij verlangt niet meer dan dat wij bij Hem blijven. Verhoor onze gebeden en wil ons helpen om samen te zijn in zijn Naam vandaag en alle dagen van ons leven. Amen.

DIENST VAN DE TAFEL

Klaarmaken van de tafel
Als we thuis zijn en feest vieren, maken we de tafel klaar. We leggen er een mooi tafelkleed overheen. Jezus nodigt ons vandaag aan zijn tafel. Daarom zetten we er nu kaarsen op. Die kaarsen doen ons denken aan Jezus, het licht van de wereld.

Bloemen maken het feestelijk. Deze bloemen vertellen ons ook, dat God alles gemaakt heeft in de hemel, maar ook op aarde.

We zetten het kruis op het altaar. het kruis doet ons denken aan Jezus, die voor alle mensen is gestorven. De tafel is nu bijna helemaal klaar. Er staat alleen nog niets op om te eten en te drinken. Daarom brengen we de schaal met brood en de beker, waarin wij straks wijn gaan doen.

Jezus gebuikte bij het laatste Avondmaal ook wijn. Hierin doen we een klein beetje water. De wijn staat voor het Goddelijke en het water voor alle mensen. Zo mogen wij verenigd zijn met God en elkaar.

 • Waarom is deze avond anders dan alle andere avonden?
 • Omdat wij nu doen wat Hij gedaan heeft: brood en wijn, eten en drinken, tot zijn gedachtenis. Omdat wij ons willen herinneren hoe Hij gestorven is:  als een mens die niet gekomen is om gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven te geven als een losprijs voor velen.
  Daarom is deze avond anders dan alle andere avonden.
 • Bidt broeders en zusters, dat mijn en uw offer aanvaard kan worden door God, de almachtige Vader.
 • Moge de Heer het offer uit uw handen aannemen, tot lof en eer van Zijn naam, tot welzijn van ons en van heel Zijn heilige Kerk.

Gebed over de gaven

Prefatie:

V: De Heer zal bij u zijn.
A:De Heer zal u bewaren.
V:Verheft uw hart.
A:Wij zijn met ons hart bij de Heer.
V:Brengen wij dank aan de Heer, onze God.
A:Hij is onze dankbaarheid waardig.

Heilige Vader, machtige eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil en genezing te vinden zullen wij U danken, altijd en overal door Christus onze Heer.

Hij, priester bij uitstek die in eeuwigheid blijft, heeft gezegd hoe zijn offer moet voortleven. Hij heeft zichzelf aan U opgedragen als offer voor onze verlossing.

Ons heeft Hij bevolen voortaan dit offer aan te bieden om Hem te gedenken.

Als wij dan eten van dit Lam dat voor ons is geslacht, worden wij geestelijk sterk; als wij drinken van zijn Bloed dat voor ons is vergoten, worden wij innerlijk rein.

Daarom, met alle engelen, machten en krachten, met allen die staan voor uw troon, leven en aanbidden wij U en bidden U toe vol vreugde:

Heilig, heilig, heilig.
De Heer, de God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in den hoge.
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.
Hosanna in den hoge.

God, onze Vader, wij danken U met heel ons hart,
Want Gij hebt ons tot leven geroepen,
Gij hebt ons bestemd voor het geluk in Jezus, uw Zoon, onze Heer. In Hem zien wij uw goedheid en uw wil om ons allen te redden. Hij is het verlossende Woord, uw helpende hand. Nooit willen wij vergeten hoe Hij één werd met ons in lijden en dood. Onze last maakte Hij tot de zijne, zijn trouw werd de onze. Blijvend zijn wij U dank verschuldigd om Hem.

God, onze Vader, wij vragen U:
zend over dit brood en deze wijn de kracht van uw heilige Geest: dat zij voor ons het Lichaam en Bloed worden van uw veelgeliefde Zoon, Jezus Christus.

Toen het paasfeest op handen was kwam zijn uur.
Hij had de zijnen in de wereld bemind; nu gaf Hij hun een bewijs van zijn liefde tot het uiterste toe.

In het bewustzijn dat Hij van U was uitgegaan en naar U terugkeerde, heeft Hij het brood in zijn handen genomen,

en zijn ogen opgeslagen naar U, God, zijn almachtige Vader, de zegen uitgesproken, het brood gebroken en aan zijn leerlingen gegeven met de woorden:

 • Neemt en eet hiervan, gij allen, want dit is mijn Lichaam, dat voor u gegeven wordt.

Zo nam Hij ook, toen zij gegeten hadden, de beker in zijn handen, Hij sprak de zegen en het dankgebed, reikte hem over aan zijn leerlingen en zei:

 • Neemt deze beker en drinkt hier allen uit, want dit is de beker van het nieuwe, altijddurende Verbond, dit is mijn Bloed dat voor u en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonden. Blijft dit doen om Mij te gedenken.

Verkondigen wij het mysterie van het geloof.

A:      Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, verkondigen wij de dood des Heren, totdat Hij komt.

Trouw aan dit woord, Vader,
gedenken wij Jezus Christus,
uw Zoon, onze Heer: zijn overgave in lijden en dood,
de overwinning van zijn verrijzenis
en de glorie van zijn hemelvaart;
wij bieden U deze gaven aan, het levende brood
en de heilzame beker, terwijl wij vol vertrouwen uitzien naar zijn komst in heerlijkheid.

Zend nu, Vader, de Trooster en Helper in ons midden,
uw heilige Geest.
Wek de gezindheid van Jezus Christus in ons hart.
Sterk ons vertrouwen, verruim onze liefde.
Raak ons met het vuur van uw Geest
en breng ons elkaar nabij.

Vrijmoedig in deze Geest bidden wij U, Vader, voor uw heilige kerk. Bescherm haar en leid haar; geef haar vrede en eenheid over de hele wereld. Geef wijsheid en kracht aan de paus, aan onze bisschop en aan allen die Gij als herders in uw kerk hebt aangesteld.

Gedenk in uw goedheid ook degenen, die een bijzondere plaats innemen in ons hart en vergeet niet hen, die door de dood van ons zijn heengegaan.

Samen met heel uw volk, met de maagd Maria, de moeder van de Heer, met de apostelen, martelaren en al uw heiligen; samen ook met allen ter wereld, die op U hun vertrouwen hebben gesteld, vragen wij om uw barmhartigheid, erkennen wij uw grootheid en brengen wij U onze dank, door Jezus, uw Zoon, onze Heer.

Door Hem en met Hem en in Hem zal uw Naam geprezen zijn, Heer onze God, almachtige Vader, in de eenheid van de heilige Geest hier en nu en tot in eeuwigheid.

Amen.

Onze Vader

Onze Vader, die in de hemel zijt
Uw naam worde geheiligd
Uw rijk kome
Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren.
En breng ons niet in beproeving
maar verlos ons van het kwade.
Want van U is het koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
in eeuwigheid.

Amen.

Vredeswens
Vrede is er waar mensen delen met elkaar
Vrede is er waar mensen willen zorgen voor elkaar
Zoals Jezus deed, zoals Jezus voorleefde.
Mag die vrede van Jezus, de Heer met ons zijn.

A.: En met uw geest.

Laten we elkaar deze vrede zien:
we leggen ons rechterhand op ons hart, kijken elkaar diep in de ogen en met een glimlach om onze mond wensen we elkaar de vrede van Christus toe.

Lam Gods
Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld,
ontferm U over ons. 2x
Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld,
geef ons de vrede.

Uitnodiging tot de communie 

Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd des Heren. Zie hier het Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld.

 • Heer, ik ben niet waardig, dat Gij tot mij komt,
  maar spréék en ik zal gezond worden.

SLOTRITUS

Het altaar wordt ontbloot en
het Heilig Brood wordt in processie overgebracht
naar het rustaltaar.

BIJ AANKOMST RUSTALTAAR EEN MOMENT VAN STILTE

Lezing: Marcus 14, 26. 32-42

Na het zingen van de psalmen gingen ze de stad uit, naar de Olijfberg. Ze kwamen bij een plek die Getsemane heet, en Hij zei tegen zijn leerlingen: “Ga hier zitten, terwijl Ik ga bidden.” En Hij nam Petrus, Jakobus en Johannes met zich mee en begon angstig en onrustig te worden, en zei tegen hen: “Ik ben dodelijk bedroefd. Blijf hier, en blijf wakker.”

Hij ging een eindje verder en wierp zich op de grond. Hij bad dat dit uur, als het mogelijk was, aan Hem voorbij zou gaan.

“Abba, Vader,” bad Hij, “U kunt alles. Neem deze beker van Mij weg. Maar niet wat Ik wil, maar wat U wilt.”

Hij ging terug en vond hen in slaap, en Hij zei tegen Petrus: “Simon, slaap je? Kon je niet één uur wakker blijven? Blijf wakker en bid dat jullie in de beproeving niet bezwijken. De geest is wel van goede wil, maar het vlees is zwak.”

Hij ging weer bidden met dezelfde woorden. Toen Hij weer terugkwam, vond Hij hen wederom in slaap, want hun ogen waren zwaar, en ze wisten niet wat ze Hem moesten antwoorden.

Hij kwam voor de derde keer en zei tegen hen: “Slaap nu maar rustig verder. Het is voorbij. Het uur is gekomen; nu wordt de Mensenzoon overgeleverd in de handen van de zondaars. Sta op, laten we gaan. Kijk, hij die Mij overlevert, komt eraan.” 

In stilte verlaten wij de kerk