Palmpasenviering parochie Pax Christi

Palmpasen, 5 april 2020
parochie Pax Christi

Openingstekst:
De kringloop van het leven
Op de dag dat je ter wereld komt
En je kijkt in het licht van de zon
Is er meer te zien dan ooit iemand kon zien
Meer te doen dan je ooit raden kon

Het lijkt je haast te veel misschien
En je voelt je vooral veel te klein
Maar de zon die ons voedt
Met haar stralende gloed
Stuurt al wat leeft op een reis zonder eind 

Het is de kringloop die ons
Allen voortbeweegt
In ons kort bestaan
Zijn wij op zoek
Totdat wij onze plek
Hebben kunnen vinden
In de kringloop
Van het leven op aard

Welkomstwoord
In Jeruzalem werd Jezus als koning ontvangen,
het gejuich en het gezang waren groot toen Hij de stad binnenkwam. Vroeger was het gebruikelijk om hiervoor palmtakken te gebruiken. Daarmee kun je van ver laten zien, welkom bij ons!

Laten we vandaag samen bidden en denken aan de intocht van Jezus in Jeruzalem. Dan zingt en juicht ook ons hart voor Jezus Christus, onze Heer.

Schuldbelijdenis
Allemaal doen wij wel eens iets waar we later spijt van hebben. Met zulke dingen kunnen we bij God terecht. Probeer het maar eens! Hij is er altijd om naar ons te luisteren en hij is graag bereid om onze fouten te vergeven. Daarom bidden wij samen:

    Ik belijd voor de almachtige God,
en voor u allen,
dat ik gezondigd heb
in woord en gedachte,
in doen en laten
door mijn schuld, door mijn schuld,
door mijn grote schuld.
Daarom smeek ik de heilige Maria,
altijd maagd,
alle engelen en heiligen,
en u, broeders en zusters,
voor mij te bidden tot de Heer, onze God.

    Moge de almachtige God zich over ons ontfermen,
    onze zonden vergeven,
    en ons geleiden tot het eeuwig leven.
    Amen

Heer ontferm U over ons.
Christus ontferm U over ons.
Heer ontferm U over ons.

Openingsgebed
God, Vader van de mensen, Gij hebt ons vandaag naar hier geroepen. Gij noemt ons bij onze naam. Nog voor wij geboren werden hebt Gij ons al gekend. Gij voedt ons met het levende Brood, met Jezus, uw Zoon. Zo mogen wij op U vertrouwen, dat Gij ons nooit alleen laat, dat Gij ons bij de hand zult nemen en ons voert naar het leven, met Jezus, uw Zoon en onze Heer. Amen.

Eerste Lezing – Palmtak
Je kost helemaal niets, wij krijgen jou elk jaar opnieuw op deze zondag. Ofschoon alles duurder wordt, jij doet er niet aan mee. Maar toch, waardeloos ben je niet, bij lange niet.
Deze zondag is naar jou genoemd: Palmzondag.

En eigenlijk doe jij een heleboel. Jij roept in ons verhalen op van toen Jezus naar Jeruzalem ging zes dagen voor zijn lijden. Jij roept het verhaal op van die duif van Noach die over de eindeloze watervlakte vloog, maar ’s avonds terugkwam met een takje in haar bek, teken dat het water zakte en de redding nabij was.

Jij leert ons vooruitkijken naar de vreugde van Witte Donderdag, naar de droefheid van Goede Vrijdag, naar rouw van stille zaterdag. Als ik jou vasthoud heb ik als het ware de Hoop in mijn handen. Hoop kost niets, hoop wordt je gegeven. Het is iets heel kleins, maar het helpt je om door de Goede Vrijdag heen te komen. Jij bent iets van Pasen, ons nu al gegeven.
Gezegend ben je. Jij zegt goede dingen en er gaat zegen van jou uit!

Lezing uit het heilig Evangelie volgens Matteüs
Jezus en zijn leerlingen waren dicht bij Jeruzalem. Ze gingen de Olijfberg op aan de kant van Betfage. Toen stuurde Jezus twee van hen voor zich uit met de opdracht: “Ga naar het dorp, daar vóór jullie. Het eerste wat je er zult vinden is een ezelin die staat vastgebonden samen met een veulen. Maak die los en breng ze bij Mij. En als iemand er jullie iets over zegt, dan moet je antwoorden: “De Heer heeft ze nodig, maar Hij zal ze gauw terugsturen.”

Dit gebeurde, opdat zou uitkomen wat de profeet had gezegd: “Zeg aan de dochter van Sion: Kijk, jullie Koning komt naar jullie toe, vriendelijk en zittend op een ezel, op een veulen, het jong van een lastdier.” De leerlingen gingen op weg en deden wat Jezus hun had opgedragen. Ze brachten de ezelin met haar veulen, legden er hun mantels op en Hij ging erop zitten.

Veel mensen uit het volk legden hun mantels neer op de weg. Anderen bedekten de weg met takken die ze van de bomen hadden gesneden. De mensen kwamen dicht om Hem heen, en zongen luidop: “Hosanna, Zoon van David, gezegend Hij die komt in de naam van de Heer! Hosanna in den hoge!”

Toen Hij Jeruzalem binnentrok, werd de hele stad opgewonden. De mensen vroegen: “Wie is dat?” Het volk antwoordde: “Dit is de profeet Jezus uit Nazaret in Galilea.”

Zo spreekt de Heer – Wij danken God

Zegenen van de Palmtakken
Goede God, laat uw zegen rusten op deze palmtakjes
waarmee wij Jezus willen eren, vandaag en alle dagen van het jaar.
Laat uw zegen rusten op alle mensen die deze week een takje meenemen of gaan ontvangen om het een plek te geven in hun huis of op hun land.
Moge deze palmtakjes voor ons een teken zijn van Jezus die blijft leven door alle tijden heen, in zomer en winter, overal waar mensen zijn weg van de liefde gaan.
Als wij een palmtakje ontvangen, zeggen we daarmee:

ik wil denken en doen als Jezus, dan wordt het goed.
Zegen, Heer, deze palmtakjes in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest. Amen.

Geloofsbelijdenis
Ik geloof in God de almachtige Vader.
Schepper van hemel en aarde en in Jezus Christus zijn enige Zoon onze Heer.
Die ontvangen is van de heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus.
Is gekruisigd gestorven en begraven.
Die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel zit aan de rechterhand van de Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden.
Ik geloof in de heilige Geest.
De heilige katholieke kerk, de gemeenschap van heiligen, de vergeving van zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven.

Amen.

Voorbeden
Bidden we nu samen met en voor elkaar.
Voor de eenheid en de verbondenheid in onze parochie, dat wij elkaar blijven helpen waar dat nodig is. Laat ons bidden:
Heer onze God, wij bidden U verhoor ons

Voor alle mensen, groot en klein, dat we elkaar beschermen, dat we geen onnodige risico’s nemen maar elkaar vertrouwen geven in de toekomst. Laat ons bidden:
Heer onze God, wij bidden U verhoor ons

Laten we ook bidden voor de mensen die verdrietig en angstig zijn. Dat we troost bieden en op juiste afstand schouder aan schouder staan. Laat ons bidden:
Heer onze God, wij bidden U verhoor ons

Voor onszelf, dat we in God blijven geloven, ondanks tegenslagen en onzekere tijden. Dat Hij voor ons ankerplaats en fundament mag zijn in ons leven. Laat ons bidden:
Heer onze God, wij bidden U verhoor ons

Intenties van de gehele parochie
In het bijzonder voor hen die zorgen hebben rond het coronavirus. Laat ons bidden:
Heer onze God, wij bidden U verhoor ons

Zo bidden wij, God, in de hoop dat het voor alle mensen Pasen wordt. Wij bidden U om een wereld met veel groene takken en bloemen, waarin we ons met U en elkaar verbonden voelen in naam van Jezus. Amen.

Dienst van de tafel
Klaarmaken van de tafel

 Een Lied van afstand in nabijheid:

Handen heb je om te geven

 Handen heb je om te geven
van je eigen overvloed
en een hart om te vergeven
wat een ander jou misdoet.

Refrein: Open je oren om te horen
              Open je hart voor alleman

Ogen heb je om te zoeken
naar wat mensen nog ontbreekt
en een hart om uit te zeggen
wat een ander moed in spreekt.           Refrein

Schouders heb je om te dragen
zorg en pijn voor alleman
en een hart om te aanvaarden
wat een ander beter kan.                      Refrein

Voeten heb je om te lopen
naar de mens die eenzaam is
en een hart om waar te maken
dat geen mens een eiland is.                Refrein

Oren heb je om te horen
naar de mens die vrede is
en een hart om te geloven
in zijn God die liefde is.                         Refrein

P.:      Bidt, broeders en zusters, dat mijn en uw offer aanvaard kan worden, door God, de almachtige Vader.

Al.:     Moge de Heer het offer uit uw handen aannemen, tot lof en eer van zijn Naam, tot welzijn van ons en van heel zijn heilige Kerk.

Gebed over de gaven

Goede God, Wij reiken je aan, brood en wijn, de kleine gaven die het land ons schenkt. Door deze tekens komt Jezus dicht bij ons. Met een klein gebaar heeft Hij zichzelf groot gemaakt. Hij heeft zichzelf gebroken en weggegeven. Geef ons, kleine mensen, de kracht om zijn voorbeeld te volgen.
Amen.

Eucharistisch gebed:

  • P. De Heer zal bij u zijn.
  • A. De Heer zal u bewaren.
  • P. Verheft uw hart.
  • A. Wij zijn met ons hart bij de Heer.
  • P. Brengen wij dank aan de Heer, onze God.
  • A. Hij is onze dankbaarheid waardig.

Heilige Vader, machtige eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil en genezing te vinden, zullen wij U danken, altijd en overal, door Christus onze Heer. Hij die zelf onschuldig was, heeft willen lijden voor hen die schuldig waren; Hij die geen kwaad bedreven had, liet zich veroordelen omwille van de zondaars. Zijn dood heeft onze zonden uitgewist, zijn verrijzenis bracht ons gerechtigheid. Daarom met alle engelen, machten en krachten, met allen die staan voor uw troon, loven en aanbidden wij U, en zingen U toe vol vreugde:

Heilig, heilig, heilig.
De Heer, de God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid. Hosanna in den hoge.
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren. Hosanna in den hoge.

Heer onze God, Gij zijt heilig en goed en zo bekend met ons dat onze namen staan geschreven in uw hand. Geen mens zult Gij vergeten dank zij Jezus Christus, uw Zoon, die Gij hebt voortgebracht en uitgezonden hebt om tranen te drogen van mensen die geslagen zijn, om het hart te helen van mensen die gebroken zijn, om brood te worden voor vandaag en vrede zelf te zijn.

Wij danken U, dat Hij ons ruimte geeft en vrijheid schept. Wij danken U, dat Hij de naam geworden is voor heel ons leven ten einde toe.

Heilig deze gaven, met de dauw van uw heilige Geest, dat zij voor ons worden tot Lichaam en Bloed van Jezus Christus onze Heer.

Want in de nacht dat Hij zijn leven gaf, nam Hij brood in zijn handen, Hij zegende U, Hij brak het en gaf het aan zijn leerlingen met de woorden:

NEEMT EN EET HIERVAN GIJ ALLEN, WANT DIT IS MIJN LICHAAM DAT VOOR U GEGEVEN WORDT.

Ook nam Hij de beker, zegende U weer, en gaf hem aan zijn leerlingen met de woorden:

NEEMT DEZE BEKER EN DRINKT HIER ALLEN UIT,
WANT DIT IS DE BEKER VAN HET NIEUWE, ALTIJDDURENDE VERBOND, DIT IS MIJN BLOED DAT VOOR U EN ALLE MENSEN WORDT VERGOTEN TOT VERGEVING VAN DE ZONDEN.
BLIJFT DIT DOEN OM MIJ TE GEDENKEN.

Verkondigen wij het mysterie van het geloof.
Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker verkondigen wij de dood des Heren

Heer onze God, zo gedenken wij Hem die weet wat lijden is en die de dood gezien heeft, die Gij hebt opgewekt en naam gegeven hebt hoog boven alle namen. Jezus de heer is Hij, die Is en Blijven zal, uw rechterhand, en tot Hij komt verkondigen wij Hem door deze levensbeker en door dit brood dat wordt gedeeld.

Wij bidden U: zend dan de Geest in ons, die over deze aarde gaat, en maak ons tot een volk, dat recht doet om gerechtigheid. Maak leven en welzijn toch groter en sterker dan oorlog en dood; en laat ons mensen zijn die woningen bouwen voor uw stad van vrede; breek het geweld in ons en breng ons thuis bij U uit kracht van Hem, de Mensenzoon hier in ons midden.

Bevestig uw kerk die in ballingschap is en maak haar één in liefde en geloof, tezamen met uw dienaar Franciscus, onze paus, met Johannes, onze bisschop, en met alle bisschoppen.

Samen met heel uw volk, met Maria, altijd maagd, de moeder van de Heer, met de H. Jozef, haar bruidegom, met apostelen, martelaren en met al uw heiligen, vragen wij om uw barmhartigheid voor levenden en doden, erkennen wij uw grootheid en brengen wij U onze dank.

Door Hem en met Hem en in Hem, zal uw Naam geprezen zijn, Heer, onze God, almachtige Vader, in de eenheid van de heilige Geest, hier en nu en tot in eeuwigheid.
Amen.

Onze Vader

Onze Vader, die in de hemel zijt,
uw naam worde geheiligd,
uw rijk kome,
uw wil geschiede op aarde
zoals in de Hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren,
en breng ons niet in beproeving,
maar verlos ons van het kwade.
Want van U is het koninkrijk en de kracht
en de heerlijkheid in eeuwigheid.
Amen.

Vredeswens

In deze week gaan we ons voorbereiden op Pasen, Als je mee wilt werken dat het Paasfeest een feest van vrede en bevrijding wordt. Moeten we elkaar dat laten zien, we leggen ons rechterhand op ons hart, kijken elkaar diep in de ogen en met een glimlach om onze mond wensen we elkaar de vrede van Christus toe.

De Vrede van Christus voor allen.

Lam Gods
Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld,
ontferm U over ons. 2x
Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld,
geef ons de vrede.

Uitnodiging tot de communie
P.:      Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd van de Heer. Zie hier het Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld.
Al.:    Heer, ik ben niet waardig dat Gij tot mij komt, maar spreek en ik zal gezond worden. 

Slotritus

Slotgebed
God onze Vader, wilt U ons de komende Goede Week helpen denken aan Jezus, uw Zoon en onze Heer en aan mensen die onze hulp nodig hebben?
Wilt U ons helpen herinneren aan hoe Jezus op Witte Donderdag de voeten van de apostelen waste en samen met hen aan tafel ging?
En hoe Hij geleden heeft en gestorven is aan het kruishout?
Dat Hij op Pasen is opgestaan uit de dood. Om voor altijd bij ons te blijven. Vooral als wij weer samenkomen hier en leven zoals Hij het ons heeft voorgedaan.
Dat vragen wij U voor nu en altijd, amen. 

Wegzending en zegenwens
Moge de Heer u zegenen en behoeden!
Moge de Heer de glans van Zijn gelaat over u spreiden en u genadig zijn!
Moge de Heer Zijn gelaat naar u keren en u vrede schenken!
In de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest.
Amen.