Overweging bij zevende zondag van Pasen

We beginnen met het lezen van het Evangelie van Johannes van deze zondag en van het Evangelie van Johannes dat in Beauraing gelezen zou worden:

Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes 17,1-11a.

 In die tijd sloeg Jezus zijn ogen ten hemel en zei:
Vader, het uur is gekomen. Verheerlijk uw Zoon, opdat de Zoon U verheerlijke.
Gij hebt Hem immers macht gegeven over alle mensen
om eeuwig leven te schenken aan allen die Gij Hem gegeven hebt.
En dit is het eeuwig leven, dat zij U kennen,
de enige ware God en Hem die Gij hebt gezonden, Jezus Christus.
Ik heb U op aarde verheerlijkt door het werk te volbrengen
dat Gij Mij hebt opgedragen te doen.
Gij, Vader, verheerlijk Mij thans bij Uzelf en geeft Mij de heerlijkheid,
die Ik bij U had eer de wereld bestond.
Ik heb uw Naam geopenbaard aan de mensen die Gij Mij uit de wereld gegeven hebt.
U behoor­den ze toe; Mij hebt Gij ze gegeven en zij hebben uw woord onderhouden.
Nu weten zij dat al wat Gij Mij gegeven hebt van U komt.
Want de boodschap die Gij Mij hebt meegedeeld,
heb Ik hun meege­deeld, en zij hebben ze aangenomen
en naar waarheid erkend dat Ik van U ben uitgegaan,
en zij hebben geloofd dat Gij Mij hebt gezonden.
Ik bid voor hen.
Niet voor de wereld bid Ik,
maar voor hen die Gij Mij gegeven hebt, omdat zij U toebehoren.
Al het mijne is van U en het uwe is van Mij.
Zo ben Ik in hen verheerlijkt.
Ik blijf niet langer in de wereld,
zij echter blijven in de wereld, terwijl Ik naar U toe kom.

Het Evangelie dat we net hebben gelezen is niet eenvoudig, letterlijk, zou je kunnen zeggen. Want het is een verhaal dat zoals dat wordt genoemd geschreven is in de ‘tweede taal’. Dat zijn we bij Johannes ook wel gewend. Niet voor niets is het symbool waarmee de evangelist Johannes wordt afgebeeld een adelaar. Johannes is een hoogvlieger, hij is een filosoof. Bij Johannes moet je de woorden lezen zoals hij ze geschreven heeft én je moet ook tussen de regels doorlezen. Je moet je als het ware mee laten nemen in zijn dromen.

Tja, en dat is wat we deze dagen ook best wel graag zouden willen. Kunnen dromen over een wereld waarin geen ongemakken zijn, een wereld die geen beperkingen kent, een wereld waarin niet gesproken wordt over het nieuwe normaal of het abnormale waarmee we te dealen hebben. Een wereld die hoop geeft op toekomst, een wereld die troost biedt bij verdriet, een wereld die samen deelt in de vreugde en de blijdschap van het Leven. Ja, het Leven met een Hoofdletter.

Zo tussen Hemelvaart en Pinksteren voelen we de eenzaamheid, de verlatenheid, we voelen ons als verweesd. Jezus is ten hemel gevaren en Hij heeft een Helper beloofd, we moeten nog tien dagen wachten, maar het maakt ons onzeker, wankelbaar, met de vraag wat is ons fundament in het leven. Jezus heeft ons de Heilige Geest beloofd die ons kracht en sterkte zal geven, die ons met moed en wijsheid nabij zal zijn, die ons raad zal schenken, maar bovenal met Zijn Liefde naar ons toekomt. Daarop mogen we vertrouwen, daarin mogen we fundament vinden van ons bestaan, dat zal ons toekomst brengen. En juist in deze tijd is dat waar we zo naar op zoek zijn. Wat zal de toekomst ons moge brengen…

Deze dagen kwamen de berichten van de Nederlandse Bisschoppen over de mogelijkheden, en de voorwaarden en de maatregelen waaronder we straks weer met elkaar in de kerkgebouwen mogen gaan vieren. Een beetje in eenvoud gezegd: “het is nog een heel gedoe”. De maatregelen worden wel verruimd, maar attentie en waakzaamheid wordt nog steeds van een ieder gevraagd. Nou ja, ik vertel u ook niets nieuws. Op de radio en de televisie is het allemaal te horen, in de krant en op internet staat het allemaal geschreven: “we zijn er nog lang niet klaar mee!” Nee dat is niet om angst in te boezemen, maar dat is de realiteit waarmee we leven en waarmee we moeten leven. Nee niet gemakkelijk, maar wel de realiteit van de toekomst die voor ons ligt. En daarin moeten we een nieuwe toekomst gaan vinden, samen met elkaar en ik geloof er in en ik vertrouw er op dat ons dat samen ook echt gaat lukken. Het wordt anders, ja, maar daarmee is het niet slechter!!!

Komende week wordt de nieuwe Nieuwsbrief verspreid. Daarin kunt veel lezen wat er in onze parochie gebeurt, maar vooral kunt u ook lezen wat we de komende tijd gaan doen en wat weer mogelijk is, wanneer we er samen aan werken.

Komend weekend gaat het Pinksteren worden. Maar we blijven thuis (nou ja, u mag tussen 10.00 en 12.00 uur naar de open kerk komen voor een stil eigen gebed). Heel graag had ik Pinksteren als start gezien van ons nieuwe samenkomen en ons samen vieren. Maar dat kan niet ineens, we moeten het opbouwen. Daarom stapje voor stapje, geleidelijk en rustig aan mogen we elkaar gaan ontmoeten. Pinksteren is nog even niet met het vertrouwde vuur en enthousiasme. We blijven thuis of komen een kaarsje aansteken bij Maria bij de openkerk. Een klein waakvlammetje, een waxinelichtje zal opflikkeren en gaan ontvlammen. Dat zal het vertrouwen in God ons als beloning mogen brengen, als we niets overhaast maar met de maat der dingen gaan ondernemen. Ik hoop u allemaal fasegewijs en geleidelijk aan in onze geloofsgemeenschappen te ontmoeten en in juni of juli te zien. Blijf waakzaam, bidt, bidt veel, bidt altijd, heb vertrouwen en ben gericht op een nieuwe toekomst en de vreugde en de blijdschap van onze Heer zullen we samen vieren. Ik wens u een goede zondag…Shaloom en mazzeltov…vrede en alle goeds.

Naast alle intenties van zorgen
om de tijd waarin we leven met het virus
en uitzien naar nieuwe toekomst;
waarbij we uiteraard ook bidden voor onze zieken
en voor onze dierbaren van wie we afscheid hebben moeten nemen;
willen we in het bijzonder bidden
voor alle intenties die leven in onze harten;
we bidden samen met Jezus
dat we in Hem verbonden mogen zijn met God de Vader,
dat Hij onze onzekerheid, ons wankelen, onze noden hoort
maar ook deelt in onze vreugde en onze blijdschap

Enige en eeuwige God,
zoals uw Zoon Jezus zich tot U richtte
om te bidden voor de mensen die U Hem gegeven had,
zo richten wij ons ook tot U:

wij bidden voor allen die op zoek zijn naar U;
dat zij de innerlijke ruimte kunnen scheppen :
waarin stilte en ontvankelijkheid ontstaan,
dat zij geduld hebben en tot overgave komen…laat ons bidden:

wij bidden voor mensen die in oorlogssituaties leven,
voor hen die lijden onder conflicten in de familiekring;
dat er onderling begrip mag groeien,
dat de vrede van uw Zoon in hun midden woont…laat ons bidden:

wij bidden voor wie zijn of haar lichaam als een last ervaart,
voor mensen die lijden aan een psychische stoornis,
voor ieder die bang is om te veranderen;
dat uw Geest hen onder haar hoede neemt…laat ons bidden:

wij bidden voor mensen die biddend in het leven staan,
die zich overgeven aan U, elke dag weer,
voor mensen die niet of niet meer kunnen bidden;
dat uw liefde zich aan hen openbaart…laat ons bidden:

wij bidden voor alle jonge mensen die deze week geslaagd zijn,
voor hen die nog hard werken om hun examens te halen;
voor hen die teleurgesteld zijn en op herhaling moeten;
wij bidden voor allen dat er een mooie toekomst mag komen…laat ons bidden:

God,
U bent het licht in ons bestaan.
Vervul onze gebeden, en kom tegemoet aan hen
die naar U verlangen. Door Christus, onze Heer.
Amen.

Laten we samen de woorden bidden die Jezus ons heeft geleerd:

Onze Vader die in de hemel zijt,
Uw Naam worde geheiligd;
Uw rijk kome;
Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood;
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren,
en breng ons niet in beproeving,
maar verlos ons van het kwade.
Want van U is het koninkrijk, en de kracht,
en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen.

En ook bidden we op voorspraak van Maria,

Wees gegroet, Maria,
Vol van genade,
De Heer is met u,
Gij zijt de gezegende onder de vrouwen,
En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons,
zondaars, nu en in het uur van onze dood.
Amen.

In de Naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

U allemaal een mooie zondag toegewenst,
Blijf gezond, pas een beetje op elkaar.
We houden afstand, minstens anderhalve meter,
maar we zijn misschien wel dichter bij elkaar dan ooit.

shaloom en mazzeltov,
pastor huub.