Overweging bij de zesde zondag van Pasen

En op deze dag overdenken we ook dat we op bedevaart zijn naar Beauraing.

We beginnen met het lezen van het Evangelie van Johannes van deze zondag en van het Evangelie van Johannes dat in Beauraing gelezen zou worden:

Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes 14,15-21.

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: Als gij Mij liefhebt, zult ge mijn geboden onderhou­den. Dan zal de Vader op mijn gebed u een andere Helper geven om voor altijd bij u te blijven: de Geest van de waarheid, voor wie de wereld niet ontvankelijk is, omdat zij Hem niet ziet en niet kent. Gij kent Hem, want Hij blijft bij u en zal in u zijn.

Ik zal u niet verweesd achterlaten: Ik keer tot u terug. Nog een korte tijd en de wereld ziet Mij niet meer; gij echter zult Mij zien, want Ik leef en ook gij zult leven. Op die dag zult gij weten, dat Ik in mijn Vader ben en gij in Mij en Ik in u. Wie mijn geboden onderhoudt, die hij heeft ontvangen, hij is het die Mij liefheeft. En wie Mij liefheeft, zal door mijn Vader bemind worden; ook Ik zal hem beminnen en Ik zal Mij aan hem openbaren.

Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes 21, 15 – 17

Toen ze gegeten hadden vroeg Jezus aan Simon Petrus: ‘Simon, zoon van Johannes, heb je Me lief, meer dan de anderen hier?’ ‘Ja, Heer,’ zei hij, ‘U weet dat ik van U houd.’ Daarop zei Jezus: ‘Zorg dan voor mijn kudde.’ Nogmaals vroeg Hij: ‘Simon, zoon van Johannes, heb je Me lief?’ ‘Ja, Heer,’ zei hij, ‘U weet dat ik van U houd.’ Daarop zei Jezus: ‘Wees dan een herder voor mijn schapen.’ Nog een derde keer vroeg Hij: ‘Simon, zoon van Johannes, houd je van Mij?’ Het deed Petrus pijn dat Hij hem voor de derde keer vroeg of hij van Hem hield, en hij zei: ‘Heer, U die alles weet, U beseft toch wel dat ik van U houd.’ Daarop zei Jezus: ‘Zorg dan voor mijn schapen.

Zo toe maar, hebben we aan één Evangelie niet voldoende… Jawel zeker wel, maar ja u zou dit weekend niet allemaal meegegaan zijn op bedevaart naar Beauraing. En eerlijk gezegd ik kon niet kiezen. Beide Evangeliën zijn namelijk zeker de moeite waard.

Voor de “thuisblijvers”, zal ik maar zeggen, is het eerste Evangelie. In dat verhaal worden we mee teruggenomen naar de Witte Donderdagviering. Nadat Jezus de leerlingen de voeten heeft gewassen geeft Hij als het ware Zijn leerlingen, dus ook aan ons, Zijn testament: ‘Als jullie Mij liefhebben, zullen jullie mijn geboden onderhou­den.’ Alles wat Jezus ons heeft voorgedaan, als wij Zijn verkondiging serieus nemen, als Jezus ons echt heeft geraakt, kunnen we niets anders dan in Zijn voetstappen te treden. Zijn Liefde voor ons, is onze Liefde waard voor Hem. Want alleen dan is het mogelijk dat Jezus hierna vervolgt om brood en wijn te breken en te delen en het Verbond tot stand te brengen. Je zou bijna kunnen zeggen, hierna kan het nooit meer hetzelfde zijn. En dat is nu voor ons in deze tijd eigenlijk niet anders. Daarop sluit overigens het tweede Evangelie prachtig aan.

Het tweede Evangelie zou in Beauraing gelezen worden. Dat is dan zogezegd voor de “bedevaartgangers”. Maar nu de grenzen nog gesloten zijn, nu de wereld nog in de greep is van het virus, nu alles zo anders is geworden, blijven we thuis en is er geen bedevaart naar Beauraing. Maar u begrijpt dat ik er al wel een beetje over had nagedacht. U begrijpt dat ik in mijn hoofd deze dagen toch een beetje onderweg ben met zo’n 70 of 80 pelgrims naar de Belgische Ardennen. Dat ik graag met al die bedevaartgangers de beeltenis van Maria in de tuin van de verschijningen had willen ontmoeten. Maria die daar staat voor de Meidoorn. De Meidoorn in deze tijd zo prachtig in bloei. Maria met haar armen geopend en zo haar Gouden Hart tonend aan al die haar bezoeken. Jawel, ik was er al een beetje mee bezig geweest en moet ook eerlijk zeggen dat ik het ook wel mis. Misschien komt dat nog extra door het prachtige jaarthema: “Heer, U weet dat ik van U houd” (Johannes 21:15).

Het jaarthema: “Heer, U weet dat ik van U houd” wordt in Beauraing nog eens extra onderstreept met de vragen die Maria in 1933 aan de vijf kinderen heeft gesteld: “Bemint U mijn Zoon? Bemint U mij? Offer U dan op voor mij.” Ook hier gaat het om de Liefde. Wanneer we in ons leven al zo vaak de bescherming van Maria hebben ervaren, waar we in ons gebed de voorspraak van Maria kennen, waar we de geborgenheid van een Moeder voelen en al zo vaak meegemaakt hebben dat we een thuis hebben in Beauraing, dan is het eigenlijk van een eenvoud om “Ja” te zeggen. In ons geloof gaat het dan zeker niet om alleen maar te ontvangen, om te krijgen, om te hebben, maar zoveel te meer ook om te geven en te delen. Op bedevaart gaan wil dan zeggen, samen met anderen ben ik even een paar dagen vrij en los van de beslommeringen van alle dag. We mogen met elkaar de vreugde en de dankbaarheid van het leven vieren. We mogen onze ‘rugzakjes van het leven’ dragen, maar bij Maria vinden we rust en verlichting, want zij is onze voorspreekster bij de Heer. Jezus schenkt ons moed en kracht in ons leven, Hij wil delen in onze vreugde, maar ook in onze pijn en verdriet. Onze levensweg lopen we niet alleen, maar samen met velen, maar bovenal met Onze Lieve Heer. Ja, ik mis de bedevaart naar Beauraing dit jaar wel. Maar tegelijk de vraag die Jezus aan Petrus stelt, stelt Hij ook aan mij en ook mijn antwoord mag, kan en zal zijn: “Heer, U weet dat ik van U houd”

Dan mag het even stil zijn……..Ja, ik had graag op bedevaart gegaan en vanavond best graag dat Belgisch biertje gelust. Maar nu ik bij mijn eigen Mariabeeldje een lichtje heb aangestoken. Nu ik stilletjes mijn intenties heb gebeden, nu ik mijn zorgen om de wereld, de kerk, de bedevaartgangers en de parochianen heb gedeeld met Onze Lieve Heer, nu ik mijn dankbaarheid en vreugde van wat mooi en goed is aan God heb opgedragen, nu ik heb gevraagd help me ook in de komende week mensen nabij te zijn, goede keuzen te maken en de juiste beslissingen te nemen, nu ik kracht en moed heb mogen ontvangen, zal het de komende tijd wel te dragen zijn, zullen alle perikelen rond corona niet opeens verdwenen zijn, maar zullen we deze week samen mogen werken en bouwen aan een wereld met nieuwe toekomst. Want de Heer is mijn vriend en Hij weet dat ik van Hem houd.

Naast alle intenties van zorgen
om de tijd waarin we leven met het virus
en uitzien naar nieuwe toekomst;
waarbij we uiteraard ook bidden voor onze zieken
en voor onze dierbaren van wie we afscheid hebben moeten nemen;
willen we in het bijzonder bidden
voor alle intenties die mee hadden moeten gaan
op bedevaart naar Beauraing
en die we bidden op voorspraak van Maria,
de Moeder met het Gouden Hart:

Bidden wij samen op voorspraak van Maria, de Moeder van Jezus,
de Moeder met het Gouden Hart, tot God onze Vader:

Bidden wij voor alle mensen die met veel verdriet moeten leven.
Dat zij door te delen in het vertrouwen van Maria
gesterkt mogen worden en kracht mogen ontvangen…………Laat ons bidden

Bidden wij voor alle mensen, die zich alleen voelen,
dat zij een sterke schouder vinden om op  te leunen en een luisterend oor.
Wij hopen dat zij de kracht mogen krijgen om ondanks alle eenzaamheid,
toch weer blijdschap in het leven te vinden…………Laat ons bidden

Bidden wij alle mensen die te kampen hebben met ziekte en ongeluk,
die zoeken naar de zin van wat hen overkomt;
dat zij U mogen ontmoeten in mensen die aandachtig voor hen zorgen,
dat er voor hen betere tijden mogen aanbreken…….Laat ons bidden

Bidden wij voor mensen die in woord en daad hun naaste bijstaan,
voor alle mantelzorgers die vaak zo zwaar belast zijn;
dat zij niet over hun eigen grenzen heengaan,
maar op hun beurt geholpen worden……..Laat ons bidden

Bidden wij voor de professionals die werken in zorginstellingen,
voor alle vrijwilligers die zich belangeloos inzetten;
dat zij overal waar mensen noodgedwongen verblijven
uw vreugde en liefde mogen brengen……..Laat ons bidden

Bidden wij voor vaders, moeders, familieleden en leerkrachten,
voor al diegenen met verantwoordelijke opvoedingstaken;
dat zij een voorbeeld zijn van leven en werken in uw Geest,
dat zij, in toewijding aan U, hun kinderen inspireren…….Laat ons bidden

Bidden wij voor onszelf dat wij bemoedigd mogen worden
en met dankbaarheid en vreugde de komende week
ons dagelijks leven op zullen pakken………Laat ons bidden

God, U laat zich kennen als een God die er zal zijn,
die hoort, ziet en afdaalt naar mensen in nood.
Wij bidden U: hoor ook ons gebed, zie en daal af.
Dat vragen wij U op voorspraak van Maria
voor vandaag en al onze dagen,
door Jezus Christus, uw Zoon en onze Heer.

Amen.

Laten we samen de woorden bidden die Jezus ons heeft geleerd:

Onze Vader die in de hemel zijt,
Uw Naam worde geheiligd; Uw rijk kome;
Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood;
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren,
en breng ons niet in beproeving,
maar verlos ons van het kwade.
Want van U is het koninkrijk, en de kracht,
en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen.

En met al degene die mee op bedevaart zouden zijn gegaan
en verbonden met al degene die thuis waren gebleven,
willen we natuurlijk ook bidden op voorspraak van Maria,
de Moeder van God, de Moeder met het Gouden Hart:

Wees gegroet, Maria,
Vol van genade,
De Heer is met u,
Gij zijt de gezegende onder de vrouwen,
En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons,
zondaars, nu en in het uur van onze dood.
Amen.

Onze Lieve Vrouw van Beauraing,
Bekeer de zondaars en genees de zieken.

In de Naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

U allemaal een mooie zondag toegewenst,
Blijf gezond, pas een beetje op elkaar.
We houden afstand, minstens anderhalve meter,
maar we zijn misschien wel dichter bij elkaar dan ooit.

shaloom en mazzeltov,
pastor huub.