Overweging bij de vierde zondag van Pasen – roepingenzondag

Ook vandaag lezen we eerst het Evangelie van Johannes. Een prachtig Evangelie, maar in zichzelf niet passend in deze tijd. Maar leest u eerst zelf:

Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes 10,1-10.

In die tijd zei Jezus: ‘Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: wie niet door de deur, maar langs een andere weg de schaapskooi binnen­gaat, hij is een dief en een rover.
Maar wie door de deur binnengaat, is de herder van de schapen.
Hem doet de deurwach­ter open. De schapen luisteren naar zijn stem; hij roept zijn schapen bij hun naam en leidt ze naar buiten.
En als hij al zijn schapen naar buiten heeft gebracht, trekt hij voor hen uit, terwijl zij hem volgen, omdat zij zijn stem kennen.
Een vreemde echter zullen ze niet volgen; integendeel, zij zullen van hem wegvluchten, omdat ze de stem van vreemden niet kennen.’
Deze gelijkenis vertelde Jezus hun, maar zij begrepen niet wat Hij hun wilde zeggen.
Een andere keer zei Jezus tot hen: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Ik ben de deur van de schapen.
Allen die voor Mij zijn geko­men, zijn dieven en rovers, maar de schapen hebben niet naar hen geluisterd.
Ik ben de deur. Als iemand door Mij binnengaat, zal hij worden gered; hij zal in- en uitgaan en weide vinden.
De dief komt alleen maar om te stelen, te slachten en te vernietigen; Ik ben gekomen, opdat zij leven zouden bezitten en wel in overvloed.

Vandaag is het Roepingenzondag. Natuurlijk gaan onze gedachten dan naar roepingen in het pastorale werk. De priester, de diaken en de pastoraalwerkende, de religieus en de catecheet. In verbondenheid en collegialiteit willen ze op laten lichten wat de Goede Herder ook in deze tijd voor ons mensen mag betekenen. Wat God zelf met zijn Schepping voorheeft. De eeuwenoude vraag die verwoord stond in de catechismus: waartoe zijn we aarde? Met als antwoord: Wij zijn op aarde om God te dienen en daardoor hier en in het hiernamaals gelukkig te zijn.

Maar Roepingenzondag mag dan wel belangrijk zijn voor het gewijde ambt. Uiteindelijk mag ik hopen dat iedere mens zich geroepen weet en dan vooral om Mens te zijn. Een mens die geschapen mag zijn naar het beeld en de gelijkenis van God. Een mens die in deze wereld al het menselijke zal meemaken, doormaken en ervaren, maar ook de mens die als beeld en gelijkenis van God mag zijn en daarom bovenal zijn vriend of vriendin mag zijn, zijn zuster en broeder mag zijn.

Niet om dat te bereiken is een hele klus, maar wel om je dat te realiseren is een hele klus. Om dan ook vooral er naar te handelen en je leven daarop in te richten. Ja, dat is een hele klus. Elk mens wordt namelijk geroepen om van zijn leven iets moois te maken, elk mens mag van zijn mens-zijn volop genieten en er alles uithalen wat er in zit. Maar om precies te doorgronden wat God met je leven voorheeft. Om te ontdekken wat betekenis mag geven in en aan jou leven. Daar mag je dan ook een heel leven lang over doen. Maar mooi is natuurlijk wel als je dat voor jezelf en voor God in het hier en nu, handen en voeten kunt geven. Dan is de vreugde nog zoveel te meer en groter.

Ik zal u eerlijk zeggen dat ik dat voor mezelf ook nog best weleens een lastige vind… Maar door elke morgen de dag te beginnen en even “met God te overleggen” wat Hij denkt dat goed is om vandaag aan te beginnen, dan kom je vaak al een heel eind… Niet elke morgen, maar wel vaak bid ik een roepingengebed wat me steeds dierbaarder is geworden. Op deze zondag wil ik het graag met u delen:

Ik zal er zijn…
U vroeg Abram om op weg te gaan
En u beloofde met hem mee te trekken
Toen Mozes u vroeg naar uw Naam
Gaf u als antwoord: “Ik zal er zijn.”

“Het Rijk Gods is gekomen”, riep Jezus
En hij maakte vast een begin:
Hun eenzaamheid doorbrekend genas hij zieken,
Hij gaf mensen een nieuwe kans.

Later zond Jezus zijn vrienden uit,
Om zijn werk voort te zetten;
Om te getuigen en te genezen,
En net zo goed als God te zijn.

Ook nu nog, God, roept u mensen,
gewone mensen, net als ik.
Niet omdat ze beter zijn dan anderen
Maar omdat ze proberen goed te zijn.

U riep Abram, u riep Mozes,
u riep Deborah en Andreus,
u riep Franciscus en Clara,
u riep Gandhi, u riep Martin Luther King;
u roept ook mij, iedere dag opnieuw.

En al ben ik bang en onzeker,
Ik mag vertrouwen op uw Woord:
“Ik trek met je mee.”
“Ik zal er zijn, voor jou.”

Geef mij de kracht Heer, uw roepstem te volgen.

Amen

Laten we samen de woorden bidden die Jezus ons heeft geleerd:

Onze Vader die in de hemel zijt,
Uw Naam worde geheiligd,
Uw rijk kome;
Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood;
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren,
en breng ons niet in beproeving,
maar verlos ons van het kwade.
Want van U is het koninkrijk, en de kracht,
en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen.

Heer God,
door de profeten hebt Gij tot ons gesproken
en in Jezus is hun woord tot vervulling gebracht.
Wij danken U om het levende woord, onze verrezen Heer,
en wij vragen U:
open onze ogen voor Hem die met ons door het leven gaat;
open onze oren voor Hem die tot ons spreekt in het evangelie;
maak onze geest toegankelijk voor het begrijpen van de Schiften.
Amen.

In de Naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

U allemaal een mooie zondag toegewenst,
Blijf gezond, pas een beetje op elkaar.
We houden afstand, minstens anderhalve meter,
maar we zijn misschien wel dichter bij elkaar dan ooit.

shaloom en mazzeltov,

pastor huub.